اکتیو آرایشی، ضد پیری، لانابلو 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

اکتیو آرایشی، ضد پیری، لانابلو

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی


چکیده: لانابلو، عصاره جلبک های سبز آبی است. ویژگی ها: چروک ها را کاهش داده و پوست را صاف می کند. ؛ مکانیسم: عملکرد شبیه رتینوئید بدون عوارض جانبی آن
لانابلو عصاره یک میکروارگانیسم جدید به نام آفانیزومنون فلوس آکوا است که منحصراً در دریاچه کلامات واقع در جنوب ایالت ارگون آمریکا یافت می شود.
جلبک سبز آبی
Aphanizomenon flos-aquae var. flos-aquae
بدن این ارگانیزم سرشار از ویتامین های گروه ب می باشد که موجب افزایش گردش خون مویرگی و اکسیژن رسانی به بافت های بدن می شوند. وجود اسیدهای آمینه با ارزشی مانند لایسین و پرولین که برای سنتز کلاژن ضروری هستند جایگاه این ماده را در دنیای محصولات آرایشی تضمین نموده است. علاوه بر خواص مشهور یادشده، لانابلو با ایفای نقشی مشابه رتینوئیدها در تمایز کراتینوسیتها با پیری پوست مبارزه نموده و پوست را نرم و هموار می سازد، ضمن اینکه برخلاف رتینوئیدها موجب تحریک و خشکی پوست نمی شود.
algae
جلبک های سبز آبی دریاچه کلامات

ویژگی های آرایشی لانابلو:

در سنتز کلاژن شرکت می کند.
نقش موثری در مبارزه با پیری پوست دارد.
مقاومت پوست را در برابر شرایط سخت محیط افزایش می دهد.
تاثیر شبه رتینوئیدی آن بر جلوگیری از پیری پوست توسط تحقیقات ژنومی به اثبات رسیده است و همانند رتینوئیدها با پیری پوست مبارزه می کند.اما ... برخلاف رتینوئیدها موجب خارش و خشکی پوست نمی شود.

واژه نامه تخصصی لانابلو

biotope['bʌɪətəʊp] بایوتوپ
■ Ecology the region of a habitat associated with a particular ecological community. ناحیه ای از یک زیستگاه که به جامعه بخصوصی مربوط است

blue-green algae جلبک های سبز-آبی
■ plural noun another term for cyanobacteria.

cyanobacteria[ˌsʌɪənəʊbak'tɪərɪə] سیانوباکتری ها
■ (sing. cyanobacterium) Biology microorganisms of a division (Cyanobacteria) comprising the blue-green algae, related to bacteria but capable of photosynthesis.

Differentiation تمایز
■ make or become different in the process of growth or development.

eubacteria[ˌju:bak'tɪərɪə] باکتری های حقیقی
■ (sing. eubacterium) Biology a large group of bacteria with simple cells and rigid cell walls, comprising the ‘true’ bacteria and cyanobacteria as distinct from archaea.

granulocyte['granjʊlə(ʊ)ˌsʌɪt] یاخته ى دانیزه اى
■ (Physiology) a white blood cell with secretory granules in its cytoplasm. (کالبدشناسی ) انواع سلول هاى سفید خون که سیتوپلاسم آنها حاوى دانه هاى ریز است.


habitat زیستگاه
■ the natural home or environment of an organism. محلی که گیاه یا جاندار در آن زیست می کند یا به وجود می آید

Histochemistry شیمی بافتی و سلولی
■ the branch of science concerned with the chemical constituents of tissues and their study using stains, indicators, and microscopy

Microcirculation گردش خون مویرگی
■ circulation of the blood in the smallest blood vessels.

Oxygenation اکسیژن رسانی
■ supply, treat, charge, or enrich with oxygen.

prokaryote[prəʊ'karɪəʊt, -ɒt] پروکاریوتها (also procaryote)
■ (Biology) a single-celled organism with neither a distinct nucleus with a membrane nor other specialized structures (i.e. a bacterium or archaean). Compare with eukaryote.

retinoid['rɛtɪnɔɪd] رتینوئید
■ (Biochemistry) any of a group of compounds having effects like those of vitamin A.

stratum corneum[ˌstrα:təm'kɔ:nɪəm] لایه شاخی
■ (Anatomy) the relatively tough outer layer of the skin.

trace element عنصر کمیاب
■ a chemical element present or required only in minute amounts.


مطلب قبلی: کلارن

مطلب بعدی: لیفتسنس

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- باکتری = Bacterium
corynebacterium xerosis = کورینه باکتری زروسیس 

propionibacterium acnes = باکتری های پروپیونی آکنه
2- میکروارگانیسم = Microorganism
3- گردش خون = Blood Circulation
4- گردش خون مویرگی = Blood Microcirculation

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !