اکتیو آرایشی، ضد پیری، لانابلو  

اکتیو آرایشی، ضد پیری، لانابلو

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: لانابلو، عصاره جلبک های سبز آبی است. ویژگی ها: چروک ها را کاهش داده و پوست را صاف می کند. ؛ مکانیسم: عملکرد شبیه رتینوئید بدون عوارض جانبی آن
لانابلو
لانابلو عصاره یک میکروارگانیسم جدید به نام آفانیزومنون فلوس آکوا است که منحصراً در دریاچه کلامات واقع در جنوب ایالت ارگون آمریکا یافت می شود.
جلبک سبز آبی
Aphanizomenon flos-aquae var. flos-aquae
بدن این ارگانیزم سرشار از ویتامین های گروه ب می باشد که موجب افزایش گردش خون مویرگی و اکسیژن رسانی به بافت های بدن می شوند. وجود اسیدهای آمینه با ارزشی مانند لایسین و پرولین که برای سنتز کلاژن ضروری هستند جایگاه این ماده را در دنیای محصولات آرایشی تضمین نموده است. علاوه بر خواص مشهور یادشده، لانابلو با ایفای نقشی مشابه رتینوئیدها در تمایز کراتینوسیتها با پیری پوست مبارزه نموده و پوست را نرم و هموار می سازد، ضمن اینکه برخلاف رتینوئیدها موجب تحریک و خشکی پوست نمی شود.
algae
جلبک های سبز آبی دریاچه کلامات

ویژگی های آرایشی لانابلو:

در سنتز کلاژن شرکت می کند.
نقش موثری در مبارزه با پیری پوست دارد.
مقاومت پوست را در برابر شرایط سخت محیط افزایش می دهد.
تاثیر شبه رتینوئیدی آن بر جلوگیری از پیری پوست توسط تحقیقات ژنومی به اثبات رسیده است و همانند رتینوئیدها با پیری پوست مبارزه می کند.اما ... برخلاف رتینوئیدها موجب خارش و خشکی پوست نمی شود.

واژه نامه تخصصی لانابلو

biotope['bʌɪətəʊp] بایوتوپ
■ Ecology the region of a habitat associated with a particular ecological community. ناحیه ای از یک زیستگاه که به جامعه بخصوصی مربوط است

blue-green algae جلبک های سبز-آبی
■ plural noun another term for cyanobacteria.

cyanobacteria[ˌsʌɪənəʊbak'tɪərɪə] سیانوباکتری ها
■ (sing. cyanobacterium) Biology microorganisms of a division (Cyanobacteria) comprising the blue-green algae, related to bacteria but capable of photosynthesis.

Differentiation تمایز
■ make or become different in the process of growth or development.

eubacteria[ˌju:bak'tɪərɪə] باکتری های حقیقی
■ (sing. eubacterium) Biology a large group of bacteria with simple cells and rigid cell walls, comprising the ‘true’ bacteria and cyanobacteria as distinct from archaea.

granulocyte['granjʊlə(ʊ)ˌsʌɪt] یاخته ى دانیزه اى
■ (Physiology) a white blood cell with secretory granules in its cytoplasm. (کالبدشناسی ) انواع سلول هاى سفید خون که سیتوپلاسم آنها حاوى دانه هاى ریز است.


habitat زیستگاه
■ the natural home or environment of an organism. محلی که گیاه یا جاندار در آن زیست می کند یا به وجود می آید

Histochemistry شیمی بافتی و سلولی
■ the branch of science concerned with the chemical constituents of tissues and their study using stains, indicators, and microscopy

Microcirculation گردش خون مویرگی
■ circulation of the blood in the smallest blood vessels.

Oxygenation اکسیژن رسانی
■ supply, treat, charge, or enrich with oxygen.

prokaryote[prəʊ'karɪəʊt, -ɒt] پروکاریوتها (also procaryote)
■ (Biology) a single-celled organism with neither a distinct nucleus with a membrane nor other specialized structures (i.e. a bacterium or archaean). Compare with eukaryote.

retinoid['rɛtɪnɔɪd] رتینوئید
■ (Biochemistry) any of a group of compounds having effects like those of vitamin A.

stratum corneum[ˌstrα:təm'kɔ:nɪəm] لایه شاخی
■ (Anatomy) the relatively tough outer layer of the skin.

trace element عنصر کمیاب
■ a chemical element present or required only in minute amounts.
 
• Lanablue
• لانابلو

مطلب قبلی: کلارن

مطلب بعدی: لیفتسنس


scent marketing

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- لانابلو = Lanablue لانابلو
2- شبه رتینوئید = Retinoid-Like شبه رتینوئید
3- لایه شاخی = Stratum Corneum
disruption of the stratum corneum = از هم گسیختگی لایه شاخی

reinforcement of stratum corneum = تقویت ساختار لایه شاخی

stratum corneum, SC, horny layer = لایه شاخی، بیرونی ترین لایه اپیدرم که به لایه شاخی معروف است.

stratum corneum, outermost layer of the skin, consisting of keratinized cells. = لایه شاخی، بیرونی ترین لایه پوست شامل سلول های کراتینیزه شده 

strong affinity with the stratum corneum = جذب تمایلی قوی نسبت به لایه شاخی پوست 


تلفظ stratum corneum ↓


تلفظ stratum corneum2 ↓
4- میکروارگانیسم = Microorganism میکروارگانیسم

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 
5- پیری پوست = Skin Explants
human skin explants = اکسپلانت های پوست انسان
اکسپلانت های پوستی
6- خارش = Itching سوزش، خارش، تحریک
7- مقاومت = Resistance
combing resistance = مقاومت مو در برابر شانه

natural resistance = مقاومت طبیعی
مقاومت

water resistance = مقاومت در برابر آب

wear resistance = مقاومت در برابر فرسایش

maximum resistance to electrolytes = مقاومت حداکثری نسبت به الکترولیت ها
8- باکتری ها = Bacteria
acne causing bacteria = باکتری های ایجاد کننده آکنه

antibacterial = ضد باکتری
باکتری ها

bacterial growth = رشد باکتریایی

Blemish causing bacteria = باکتری های ایجاد کننده لک پوست

negative-charged membrane of bacteria = باکتری ها را که دارای بار منفی 

pseudomonas, genus of Gram-negative bacteria = سودوموناس، گونه ای از باکتری های گرم نگاتیو

bacterial agents = عوامل باکتریایی

thermal water, type of mineral water that is located deep underground which contains healing properties and is exempt from bacteria and pollution (jeancoutu.com). spring whose water issued at a temperature higher than the mean temperature of the locality where the spring (merriam-webster.com) = آب چشمه های آب گرم 


تلفظ bacteria ↓


تلفظ bacterial agents ↓
9- کراتینوسیت = Keratinocytes
human epidermal keratinocytes, HEK = کراتینوسیت های اپیدرم انسان
کراتینوسیت ها، سلولهای سنگفرشی

corneocytes, terminally differentiated keratinocytes = کورنئوسیت ها، کورنئوسایت ها، کراتینوسیت های تمایز یافته از بخش انتهایی


تلفظ keratinocytes ↓
10- ویتامین ها = Vitamins ویتامین ها
11- گردش خون = Blood Circulation گردش خون
12- نرم = Loose
adherent and loose white flakes = پوسته های سفید نرم و چسبنده
شل، نرم

loose powder = پودرهای نرم
پودرهای آرایشی که به فرم نرم و پرس نشده عرضه می شوند. در مقابل پودرهای فشرده

تلفظ loose powder ↓
13- خشکی پوست = Skin Dryness خشکی پوست
14- پرولین = Proline پرولین
15- لایسین = Lysine لایسین
16- گردش خون مویرگی = Blood Microcirculation گردش خون مویرگی
17- جلبک سبز آبی = Blue Green Algae جلبک سبز آبی


تلفظ blue green algae ↓
18- اسیدهای آمینه = Amino Acids اسیدهای آمینه 


تلفظ amino acids ↓
19- شیمی = Chemistry شیمی 

organic chemistry = شیمی آلی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید