سنتزی = synthetic  

سنتزی = synthetic

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه سنتزی، Synthetic می باشد.

سنتزی چیست؟


سنتزی = Synthetic
synthetic = سنتزی، مصنوعی، صناعی

DETERGENTS — cleansing agents that are chemically different from soaps, but resemble them in the ability to emulsify oils and hold dirt in suspension. Detergents can vary widely in composition. Though some can be plant-based, most are processed with petroleum derivatives or are synthetic. Examples: sodium lauryl/ laureth sulfate, cocamide DEA, cocamidopropyl betaine. (INCI dictionary)
ASTRAGALUS GUMMIFER — Gum Tragacanth. A thickener and binding agent in creams and lotions, this herbal gum is also a key ingredient in natural setting lotions, hairsprays and gels. Both gum arabic and gum tragacanth are natural alternatives to synthetic polymers (such as PVP) found in most commercial hair products. (INCI dictionary)
CELLULOSE GUM — The most abundant polymer found in nature. Used as a setting agent in hairsprays, styling gels and mousses. A natural alternative to synthetic polymers (such as PVP) found in most mass-produced styling aids. Also used as a binder and thickener in cosmetic products. (INCI dictionary)
COCOS NUCIFERA OIL — Coconut Oil. Rich emollient ex- pressed from coconuts. It is naturally conver ted into a soap through a saponification reaction with an alkaline salt. Beware of cosmetics that bill themselves as natural and use a synthetically processed de- rivative, sodium lauryl sulfate, claiming it comes from coconut oil. Accept nothing but the real thing in its natural form. (INCI dictionary)
FRUIT ACIDS — A group of acids naturally occurring in fruits and herbs, used in cosmetics for thousands of years to clear and smooth the complexion. They work by loosening the “glue” that holds the outer layer of cells to the surface of your skin, there- by encouraging exfoliation and more rapid turnover of skin cells. The patented trade name for fruit acids is Alpha-hydroxy acids, which are synthetically derived in most commercial formulations. (Alpha-hydroxy acids are now common ingredients in cosmetics, but were originally used as solvents in cleaning compounds and for tanning leather.) Some natural sources for fruit acids include bilberr y herb, black currant, grapefruit, tomato, wine and grapes (glycolic, malic, pyruvic, benzylic, citric, tar taric and lactic acids). (INCI dictionary)
GLYCERIN — Vegetable Glycerin. Rich humectant, emollient and lubricant naturally extracted from vegetable oils, used in cosmetic formulations for thousands of years. (Synthetic glycerin, otherwise known as propylene glycol, is highly irritating to the skin and scalp and should be avoided.) (INCI dictionary)
NATURAL FLOWER OIL — Oil extracted from flowers and used in synthetic-free perfumes and colognes. A natural fragrance. (INCI dictionary)
PALMITOYL OLIGOPEPTIDE: Palmitoyl Oligopeptide (also known as palmitoyl pentapeptide, Dermaxyl, Matrixyl and Matrixyl 3000) is an engineered amino-peptide that when added to a culture of fibroblasts (key skin cells), stimulates collagen, elastin and glucosaminoglycans production. These are the key components of healthy-looking skin. Clinically proven to reduce wrinkle depth by increasing hyaluronic acid and collagen production, Palmitoyl Oligopeptide (PO)is a synthetic protein that is a fragment of collagen combined with palmitic acid to make it more lipophillic, to improve its stability and to enhance its affinity towards human skin. As with Palmitoyl Pentapeptide-3, one could look at PO as a man-made precursor to collagen. PO was developed through research to identify a substance that would behave similarly to retinoic acid but without its drawbacks, especially in regards to synthesizing collagen. The reported results are as follows: In vitro: Increases collagen production by the fibroblasts by as much as 350%. Increases hyaluronic acid production by the fibroblasts by as much as 146%. In vivo: The following statistics were gathered using image analysis of volunteers who used crèmes containing a 3% concentration of Biopeptide-CL for 28 days. Surface roughness -- Reduced 17% Mean depth of wrinkles -- Reduced 23% Depth of main wrinkle -- Reduced 39% Skin thickness -- Increased 4%. The increase in skin thickness was considered especially notable and contrasts with the 6% reduction of the skin thickness that occurs after 10 years of aging. PO is a potent active cosmetic ingredient without the adverse effects (including irritation, dehydration or long-term toxicity and instability) characteristic of retinoids. Used in CSRx Lip Remodeling Treatment, Intensive Eye Therapy Creme, Firming Peptide Eye Creme,  and Fresh Pout Lip Balm. (cellularskinrx.com)
PALMITOYL PENTAPEPTIDE 3: Clinically proven to regenerate the skin's upper layers by stimulating collagen production, thus thickening the epidermis. Palmitoyl Pentapeptide-3 is a synthetic protein that is a fragment of the C-terminal portion of collagen I (the most common type of the nineteen forms of collagen) combined with palmitic acid to make it more lipophillic, to improve its stability and to enhance its affinity towards human skin. One could look at Palmitoyl Pentapeptide-3 as a man-made precursor to collagen I. When this protein is added to cultured human fibroblasts it enhances the synthesis of collagen I, collagen III and fibronectin. In vitro, Palmitoyl Pentapeptide-3 was found to stimulate collagen IV synthesis by 100-327% and to stimulate hyaluronic acidsynthesis by 267%. In vivo Palmitoyl Pentapeptide-3 was found to stimulate collagen synthesis by 30-117%. Image analysis determined the effect Palmitoyl Pentapeptide-3 had on wrinkled skin. The six-month results are listed below, though significant results were seen in two months. Results: Mean wrinkle depth -- Reduced 17% Surface area: deep wrinkles -- Reduced 68% Surface area: moderate wrinkles -- Reduced 51% Mean density of wrinkled area -- Reduced 47% Skin roughness -- Reduced 16% Main wrinkle volume -- Reduced 24%. These results show that Palmitoyl Pentapeptide-3 had a dramatic effect on reducing the quantity and depth of wrinkles. It also improved surface smoothness. (cellularskinrx.com)
Progesterone: A steroid hormone used in anti-wrinkle face creams. Can have adverse systemic effects. Alternatives: synthetics. (peta.org)
Sponge (Luna and Sea): A plantlike animal. Lives in the sea. Becoming scarce. Alternatives: synthetic sponges, loofahs (plants used as sponges). (peta.org)
Hide Glue: Same as gelatin but of a cruder impure form. Alternatives: dextrins and synthetic petrochemical-based adhesives. (See Gelatin.) (peta.org)
Sable Brushes: From the fur of sables (weasel-like mammals). Used to make eye makeup, lipstick, and artists’ brushes. Alternatives: synthetic fibers. (peta.org)
Duodenum Substances: From the digestive tracts of cows and pigs. Added to some vitamin tablets. In some medicines. Alternatives: vegetarian vitamins, synthetics. (peta.org)
Cortisone Corticosteroid: When animal-derived, a hormone from adrenal glands. However, a synthetic is widely used. Typically used in medicine. Alternatives: synthetics. (peta.org)
Propolis: Tree sap gathered by bees and used as a sealant in beehives. In toothpaste, shampoo, deodorant, supplements, etc. Alternatives: tree sap, synthetics. (peta.org)
Amino Acids: The building blocks of protein in all animals and plants. In cosmetics, vitamins, supplements, shampoos, etc. Alternatives: synthetics, plant sources. (peta.org)
Ambergris: From whale intestines. Used as a fixative in making perfumes and as a flavoring in foods and beverages. Alternatives: synthetic or vegetable fixatives. (peta.org)
Tyrosine: Amino acid often of plant or synthetic origin but sometimes hydrolyzed from casein (milk). Used in cosmetics and creams. Derivative: Glucose Tyrosinase. (peta.org)
Insulin: From hog pancreas. Used by millions of diabetics daily. Alternatives: synthetics, vegetarian diet and nutritional supplements, human insulin grown in a lab. (peta.org)
Panthenol Dexpanthenol Vitamin B-Complex Factor Provitamin B-5: Can come from animal or plant sources or synthetics. In shampoos, supplements, emollients, etc. In foods. Derivative: Panthenyl. Alternatives: synthetics, plants. (peta.org)
Bone Char: Animal bone ash. Used in bone china and often to make sugar white. Serves as the charcoal used in aquarium filters. Alternatives: synthetic tribasic calcium phosphate. (peta.org)
Cerebrosides: Fatty acids and sugars found in the covering of nerves. May be synthetic or of animal origin. When animal-derived, may include tissue from brain. Used in moisturizers. (peta.org)
Methionine: Essential amino acid found in various proteins (usually from egg albumen and casein). Used as a texturizer and for freshness in potato chips. Alternatives: synthetics. (peta.org)
Elastin: Protein found in the neck ligaments and aortas of cows. Similar to collagen. Can’t affect the skin’s own elasticity. Alternatives: synthetics, protein from plant tissues. (peta.org)
Cetyl Alcohol: Wax originally found in spermaceti from sperm whales or dolphins but now most often derived from petroleum. Alternatives: vegetable cetyl alcohol (e.g., coconut), synthetic spermaceti. (peta.org)
Fur: Obtained from animals (usually mink, foxes, or rabbits) cruelly trapped in steel-jaw traps or raised in intensive confinement on fur farms. Alternatives: synthetics. (See Sable Brushes.) (peta.org)
Leather Suede Calfskin Sheepskin Alligator Skin Other Types of Skin: Subsidizes the meat industry. Used to make wallets, handbags, furniture and car upholstery, shoes, etc. Alternatives: cotton, canvas, nylon, vinyl, ultrasuede, pleather, other synthetics. (peta.org)
Pristane: Obtained from the liver oil of sharks and from whale ambergris. (See Squalene, Ambergris.) Used as a lubricant and anti-corrosive agent. In cosmetics. Alternatives: plant oils, synthetics. (peta.org)
Catgut: Tough string from the intestines of sheep, horses, etc. Used for surgical sutures. Also for stringing tennis rackets, musical instruments, etc. Alternatives: nylon and other synthetic fibers. (peta.org)
Hyaluronic Acid: When animal-derived, a protein found in umbilical cords and the fluids around the joints. Used in cosmetics and some medical applications. Alternatives: synthetic hyaluronic acid, plant oils. (peta.org)
Blood: From any slaughtered animal. Used as adhesive in plywood, also found in cheese-making, foam rubber, intravenous feedings, and medicines. Possibly in foods such as lecithin. Alternatives: synthetics, plant sources. (peta.org)
Castor Castoreum: Creamy substance with strong odor, originally from muskrat and beaver genitals but now typically synthetic. Used as a fixative in perfume and incense. While some cosmetics companies continue to use animal castor, the majority do not. (peta.org)
Allantoin: Uric acid from cows, most mammals. Also in many plants (especially comfrey). In cosmetics (especially creams and lotions) and used in treatment of wounds and ulcers. Derivatives: Alcloxa, Aldioxa. Alternatives: extract of comfrey root, synthetics. (peta.org)
Guanine Pearl Essence: Obtained from scales of fish. Constituent of ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid and found in all animal and plant tissues. In shampoo, nail polish, other cosmetics. Alternatives: leguminous plants, synthetic pearl, or aluminum and bronze particles. (peta.org)
Steroids Sterols: From various animal glands or from plant tissues. Steroids include sterols. Sterols are alcohol from animals or plants (e.g., cholesterol). Used in hormone preparation. In creams, lotions, hair conditioners, fragrances, etc. Alternatives: plant tissues, synthetics. (peta.org)
Bee Pollen: Microsporic grains in seed plants gathered by bees then collected from the legs of bees. Causes allergic reactions in some people. In nutritional supplements, shampoos, toothpastes, deodorants. Alternatives: synthetics, plant amino acids, pollen collected from plants. (peta.org)
Down: Goose or duck insulating feathers. From slaughtered or cruelly exploited geese. Used as an insulator in quilts, parkas, sleeping bags, pillows, etc. Alternatives: polyester and synthetic substitutes, kapok (silky fibers from the seeds of some tropical trees) and milkweed seed pod fibers. (peta.org)
Arachidonic Acid: A liquid unsaturated fatty acid that is found in liver, brain, glands, and fat of animals and humans. Generally isolated from animal liver. Used in companion animal food for nutrition and in skin creams and lotions to soothe eczema and rashes. Alternatives: synthetics, aloe vera, tea tree oil, calendula ointment. (peta.org)
Urea Carbamide: Typically synthetic. When extracted from animals, it is excreted from urine and other bodily fluids. In deodorants, ammoniated dentifrices, mouthwashes, hair colorings, hand creams, lotions, shampoos, etc. Used to “brown” baked goods, such as pretzels. Derivatives: Imidazolidinyl Urea, Uric Acid. Alternatives: synthetics. (peta.org)
Lactic Acid: Typically derived from plants such as beets. When animal-derived, found in blood and muscle tissue. Also in sour milk, beer, sauerkraut, pickles, and other food products made by bacterial fermentation. Used in skin fresheners, as a preservative, in the formation of plasticizers, etc. Alternatives: plant milk sugars, synthetics. (peta.org)
Spermaceti Cetyl Palmitate Sperm Oil: Waxy oil originally derived from the sperm whale’s head or from dolphins but now most often derived from petroleum. In many margarines. In skin creams, ointments, shampoos, candles, etc. Used in the leather industry. May become rancid and cause irritations. Alternatives: synthetic spermaceti, jojoba oil, and other vegetable emollients. (peta.org)
Vitamin A: Can come from fish liver oil (e.g., shark liver oil), egg yolk, butter, lemongrass, wheat germ oil, carotene in carrots, and synthetics. An aliphatic alcohol. In cosmetics, creams, perfumes, hair dyes, etc. In vitamins, supplements. Alternatives: carrots, other vegetables, synthetics. (Please note that Vitamin A exists in two forms: see also Carotene, Retinol.) (peta.org)
Colors Dyes: Pigments from animal, plant, and synthetic sources used to color foods, cosmetics, and other products. Cochineal is from insects. Widely used FD&C and D&C colors are coal-tar (bituminous coal) derivatives that are continuously tested on animals because of their carcinogenic properties. Alternatives: grapes, beets, turmeric, saffron, carrots, chlorophyll, annatto, alkanet. (peta.org)
Vitamin D Ergocalciferol Vitamin D2 Ergosterol Provitamin D2 Calciferol Vitamin D3: Vitamin D can come from fish liver oil, milk, egg yolks, and other animal products but can also come from plant sources. Vitamin D2 is typically vegan. Vitamin D3 may be from an animal source. All the D vitamins can be in creams, lotions, other cosmetics, vitamin tablets, etc. Alternatives: plant and mineral sources, synthetics, completely vegetarian vitamins, exposure of skin to sunshine. (peta.org)
Lecithin Choline Bitartrate: Waxy substance in nervous tissue of all living organisms. But frequently obtained for commercial purposes from eggs and soybeans. Also from nerve tissue, blood, milk, corn. Choline bitartrate, the basic constituent of lecithin, is in many animal and plant tissues and prepared synthetically. Lecithin can be in eye creams, lipsticks, liquid powders, hand creams, lotions, soaps, shampoos, other cosmetics, and some medicines. Alternatives: soybean lecithin, synthetics. (peta.org)
Estrogen Estradiol: Female hormones from pregnant mares’ urine. Considered a drug. Can have harmful systemic effects if used by children. Used for reproductive problems and in birth control pills and Premarin, a menopausal drug. In creams, perfumes, and lotions. Has a negligible effect in the creams as a skin restorative; simple vegetable-source emollients are considered better. Alternatives: oral contraceptives and menopausal drugs based on synthetic steroids or phytoestrogens (from plants, especially palm-kernel oil). Menopausal symptoms can also be treated with diet and herbs. (peta.org)
Silk Silk Powder: Silk is the shiny fiber made by silkworms to form their cocoons. Worms are boiled in their cocoons to get the silk. Used in cloth. In silk-screening (other fine cloth can be and is used instead). Taffeta can be made from silk or nylon. Silk powder is obtained from the secretion of the silkworm. It is used as a coloring agent in face powders, soaps, etc. Can cause severe allergic skin reactions and systemic reactions if inhaled or ingested. Alternatives: milkweed seed-pod fibers, nylon, silk-cotton tree and ceiba tree filaments (kapok), rayon, and synthetic silks. (peta.org)
Wool: From sheep. Used in clothing. Ram lambs and old “wool” sheep are slaughtered for their meat. Sheep are transported without food or water, in extreme heat and cold. Legs are broken, eyes injured, etc. Sheep are bred to be unnaturally woolly and unnaturally wrinkly, which causes them to get insect infestations around the tail areas. The farmer’s solution to this is the painful cutting away of the flesh around the tail (called “mulesing”). “Inferior” sheep are killed. When sheep are sheared, they are pinned down violently and sheared roughly. Their skin is cut up. Every year, hundreds of thousands of shorn sheep die from exposure to cold. Natural predators of sheep (wolves, coyotes, eagles, etc.) are poisoned, trapped, and shot. In the U.S., overgrazing of cattle and sheep is turning more than 150 million acres of land to desert. “Natural” wool production uses enormous amounts of resources and energy (for breeding, rearing, feeding, shearing, transport, slaughter, etc.). Derivatives: Lanolin, Wool Wax, Wool Fat. Alternatives: cotton, cotton flannel, synthetic fibers, ramie, etc. (peta.org)
Ambergris: A highly prized base note rarely used in non-synthetic form because of its rarity and cost. Why is it so expensive? Because of its origins: The sperm whale eats cuttlefish, whose bones are indigestible and painful to its stomach lining. As a result, it secretes a substance that surrounds the bones. This mass gets excreted, most likely from the whale’s back end. It then floats around in the water, ages, gets oxidized by the sun, and turns into the substance that washes ashore until it’s found by some lucky bastard who can sell it for more per ounce than gold. Ambergris smells earthy, sweet, tobacco-like, and provides a roundness and depth to perfumes. Christian Dior Dioressence perfume was said to have been inspired by perfumer Guy Robert’s encounter with both real ambergris and a knock-off Miss Dior soap. (intothegloss.com)
Castoreum: An oily secretion from the abdominal sacs of beavers, often a byproduct of the fur trade. Its warm, animalic, and even fruity scent is used in many leather perfumes—but mostly in synthetic form. In Amouage Fate Woman. (intothegloss.com)
Civet: Yes, civet is the cream harvested from a civet animal’s anal gland. Or rather was harvested. Most civet is now synthetic. (It’s said that Chanel No. 5 stopped using real civet as late as the 1980s.) Fecal-smelling when undiluted, it becomes magic when added to other scents as a base note. Civet is usually subtly added to the base of perfumes, but because “animalic” styles are back in full force, perfumes such as Brent Leonesio Untitled No. 8 puts this skanky note in a starring role. (intothegloss.com)
Cuir: Pronounced “queer,” cuir is the French word for leather. Leather perfumes are made with accords constructed from various perfume notes including birch tar, styrax, castoreum, myrtle, cade, and a variety of synthetic arochemicals. Chanel Cuir de Russie is a classic leather perfume. (intothegloss.com)
Headspace technology: A method pioneered in the 1970s of capturing scent molecules and reconstructing their smell for perfumes. A bell-jar like apparatus is placed over the scented object and the molecules are extracted and saved. Once they’re analyzed, a synthetic version is created. This is how perfumes that are hard to distill, like gardenia, and notes like dirt, in Demeter’s much-lauded Dirt, are created. (intothegloss.com)
Musk: Musk is used to extend the life of fragrances and to add a sensual feel, and perfumers now use a large array of synthetic musks in perfume that range from dark and animalic to fresh and laundry-like. Musk deer were once almost killed to extinction for their musk glands, which, when opened, had tiny grains of musk that were tinctured and used in perfume. Narcisco Rodriguez for Her was a recent popular clean musk scent. (intothegloss.com)
Oud/Agarwood: Made from the resin of the Aquilaria tree, which it emits when it’s attacked by pathogens, oud has an animalic, earthy, woody, tobacco, sometimes camphory quality that is complex and dark. Most scents featuring oud use a synthetic version, because the real stuff is understandably expensive to harvest. Regardless, its popularity doesn’t seem to be waning. L’Artisan Al Oudh and Christian Dior Leather Oud are incredibly animalic iterations, and a more romantic “feminine” version is in Kilian Rose Oud. (intothegloss.com)
ANIMALIC: Characterized by bodily aromas or aromas most associated with traditional animal materials such as musk, civet and castoreum. These materials are now banned and have been replaced with musks obtained from plants and civet and castoreum smelling molecules obtained synthetically. (fragrance.org)
AROMA CHEMICALS: Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. (fragrance.org)
COUMARIN: A chemical compound with a sweet, distinctive vanilla-like odor with grassy elements. Found naturally in some plants, it may also be produced synthetically. It is used by perfumers as a base note to add warmth and depth. (fragrance.org)
HYDROXYCITRONELLAL: A beautiful lily aromatic, this synthetic is widely used in perfumery, particularly as the basis of all fragrances in which lily is incorporated. (fragrance.org)
IONONES: One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. (fragrance.org)
MODERN: In perfumery, the modern era began at the beginning of the 20th century when synthetic aroma chemicals such as aldehydes were first used. A modern fragrance is a harmonious creation of the perfumer based on new notes or harmonies often unknown in nature. (fragrance.org)
MUSK: Originally derived from the musk sacs from the Asian musk deer, it has now been replaced by the use of synthetic musks which usually are called “white musk”. (fragrance.org)
PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)
SNYTHETICS: Perfume ingredients that are produced by synthetic organic chemistry rather than bio-synthetically by a plant. In most cases the synthetic ingredients used in perfumery are nature identical, i.e., identical to the same molecule made by the plant. (fragrance.org)
SPECIALTIES: Natural oils, natural isolates or synthetics, either alone or in combination, which are used as building blocks for fragrance compounds. They are less complex than a finished fragrance compound. They may be an end-product of special processing treatments or unique raw materials. A single company under a trade name usually supplies them. (fragrance.org)
Henna Color: Henna is a plant that contains a deep red dye used as a natural form of hair coloring. The active component in henna is lawsone, which binds itself to keratin (human hair protein) and washes away after several months- making it a semi-permanent color. Variations to the deep red color can be found as a result of mixing ingredients from other plants and vegetables, and even synthetic dyes. Sometimes, however, these synthetic dyes can cause some damage to the hair shaft. You need to be aware of how using henna can cause problems later when trying to perm or perform other chemical procedures on the hair. (thehairstyler.com)
synthetic detergents = دترجت های صناعی، شوینده های سنتزی

synthetic chemicals = مواد شیمیایی سنتزی

synthetic polymer = پلیمر سنتزی

ASTRAGALUS GUMMIFER — Gum Tragacanth. A thickener and binding agent in creams and lotions, this herbal gum is also a key ingredient in natural setting lotions, hairsprays and gels. Both gum arabic and gum tragacanth are natural alternatives to synthetic polymers (such as PVP) found in most commercial hair products. (INCI dictionary)
CELLULOSE GUM — The most abundant polymer found in nature. Used as a setting agent in hairsprays, styling gels and mousses. A natural alternative to synthetic polymers (such as PVP) found in most mass-produced styling aids. Also used as a binder and thickener in cosmetic products. (INCI dictionary)

مواد شیمیایی سنتزی = Synthetic Chemicals
synthetic chemicals = مواد شیمیایی سنتزی


تلفظ synthetic chemicals ↓


واژه «سنتزی» در مقالات سایت احسان حسنانی

یک کازمتولوژیست از میکروبیولوژی چه باید بداند؟

با توجه به اینکه بخش عمده محصولات آرایشی بهداشتی را آب تشکیل می دهد و آب در اغلب موارد منبع ایجاد آلودگی در محصولات بهداشت شخصی است، علم میکروبیولوژی کاربرد بسیار تنگاتنگی در صنایع آرایشی بهداشتی دارد. در درجه اول مواد اولیه، محیط کارخانه، تجهیزات و مواد بسته بندی و همچنین کارکنان باید تحت مراقب باشند تا آلودگی ایجاد نشود. تجهیزات ساخت و تولید همواره باید ضدعفونی شوند. پاکسازی تجهیزات، تمیز کردن محوطه و کف ها از مهمترین راهکارهای کنترل میکروبی می باشند. میکروارگانیسم های با اهمیت در صنایع آرایشی بهداشتی در این مقاله معرفی شده است.
 اگر قصد دارید کارخانه ای راه اندازی کنید، پیش از خرید، بیش از آنکه به سرعت خروجی آن دستگاه توجه کنید، باید احتمال آلوده شدن محصول را در نظر بگیرید. زیرا در بسیاری از طراحی ها از ملاحظات بهداشتی غفلت می شود. تجهیزات باید در برابر روش های رایج نظافت مقاوم باشند. مثلاً بخار آب، شوینده ها و مواد شیمیایی ضد میکروب موجب از بین رفتن تجهیزات نشوند. فولاد ضد زنگ، یکی از بهترین و کارآمدترین مواد ساخت تجهیزات می باشد. پمپ های کهنه، منبع اصلی ایجاد آلودگی هستند. از دیگر منابع بالقوه ایجاد آلودگی میکروبی می توان به آلودگی مخازن و ماشین های پرکننده اشاره نمود. از منابع نامحتمل آلودگی نباید غافل شد. زیرا گاهی با وجود رعایت تمام احتیاط های عقلانی، باز هم عفونت به صورت پراکنده ولی جدی شیوع می یابد. مثلاً بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها که در خصوص اهمیت نظافت به اندازه کافی آگاه نیستند، غالباً از افرادی برای این منظور استفاده می کنند که برای انجام فعالیت های دیگر نامناسب هستند. این یک طرز فکر اشتباه است. زیرا فردی که نتواند هوشمندانه وظایف خود را انجام دهد، با آلوده کردن تجهیزات و محصولات، زیان به مراتب بزرگی هم از نظر مالی و هم از لحاظ اعتبار به محصولات کارخانه وارد می کند. نظافتچیان باید افرادی آموزش دیده و منظم باشند. پوشیدن روپوش، دستکش لاستیکی، چکمه لاستیکی و کلاه در موارد لزوم باید به آنها آموزش داده شود. نظافتچیان باید به بهداشت فردی خود نیز اهمیت زیادی قائل باشند. برای تمیز کردن هر یک از تجهیزات باید دستورالعمل های مکتوب وجود داشته باشد. از شوینده های قوی و مؤثر برای پاکسازی محیط و تجهیزات باید استفاده شود. هیچ شوینده ای نمی تواند تمام نیازهای نظافت را به تنهایی برآورده سازد. بنابراین بسته به نوع کاربری باید شوینده مناسب انتخاب شود. مثلاً اگرچه صابون ها برای رعایت بهداشت فردی شوینده های مناسبی هستند اما برای نظافت تجهیزات باید از شوینده های سنتزی بدون صابون استفاده شود. از شوینده های قلیایی در مواقعی که شوینده های سنتزی معمولی نمی توانند به خوبی پاکسازی را انجام دهند استفاده نمایید. برای سترون سازی و باکتری کشی از شوینده های تخصصی استفاده می شود. برای ضدعفونی کردن تجهیزات، روش های مختلفی وجود دارد که مؤثرترین و قابل اعتمادترین آنها، استفاده از بخار آب است. سترون کننده های شیمیایی، نوع دیگر مواد ضدعفونی کننده هستند. فرمالین، الکل، سترون کننده های حاوی ید از جمله مواد ضدعفونی کننده رایج می باشند.
مشاهده مطلب

محصولات آرایشی بهداشتی ارگانیک

واژه ارگانیک در صنایع آرایشی بهداشتی، به محصولاتی گفته می شود که اولاً از مواد اولیه گیاهی تولید شده باشند، و ثانیاً گیاهان مورد استفاده، با کود شیمیایی فرآوری نشده باشند. به علت نبود مرجع قانونگذاری معتبر، نمی توان ارگانیک بودن یک محصول را اثبات یا رد نمود. بدیهی است ارگانیک بودن ملاک کیفیت نیست. اگرچه سازمان هایی مثل اکوسرت، استانداردهایی برای خود دارند که در صورت اجابت، گواهی ارگانیک می دهند.
 ارگانیک بودن یک محصول آرایشی بهداشتی به آن معناست که اولاً در محصول فقط از مواد اولیه ای گیاهی استفاده شده باشد و ثانیاً از گیاهانی استفاده شده باشد که برای پرورش آن ها کودهای شیمیایی به کارگرفته نشده است. با توجه به این که مرجع قانونگذاری معتبری در این زمینه وجود ندارد، نمی توان ادعای ارگانیک بودن یا ارگانیک نبودن یک محصول آرایشی بهداشتی را اثبات یا رد نمود. چیزی که واضح است، این است که طبیعی یا ارگانیک بودن یک محصول آرایشی بهداشتی نمادی از کیفیت آن نیست. هیچ تحقیق منتشر شده ای وجود ندارد که نشان دهد مواد اولیه ارگانیک از مواد اولیه غیرارگانیک یا سنتزی بهتر است. در هر دو دسته مواد خوب و بد وجود دارد. ارگانیک بودن اصلاً به معنای پاک تر بودن و ایمن تر بودن نمی باشد. در دنیای محصولات مراقبت از پوست و محصولات آرایشی بهداشتی، ارگانیک بودن واژه ای کاملاً بی معنا است. اگرچه سازمان هایی مثل USDA و ECOSERT استانداردهایی برای خودشان دارند که در صورت اجابت، گواهی ارگانیک بودن یک محصول را صادر می کنند، اما هیچکدام این سازمان ها ارگانیک بودن را به معنای عاری بودن از مواد سنتزی و شیمیایی نمی دانند. به عبارت دیگر، برای دریافت برچسب ارگانیک ، نیازی نیست تمام اجزاء فرمولاسیون ارگانیک باشد. برچسب های ارگانیک برای دریافت برچسب « درصد ارگانیک»، محصول آرایشی بهداشتی باید به غیر از آب و نمک از ترکیبات ارگانیک استفاده کرده باشد. برچسب «ارگانیک» روی محصول محصول آرایشی بهداشتی، به آن معناست که حداقل درصد ترکیبات این محصول (به جز آب و نمک) منشأ ارگانیک دارند. برچسب « ساخته شده با مواد ارگانیک» یعنی درصد ترکیبات این محصول آرایشی بهداشتی باید ارگانیک باشد. اولین محصول آرایشی بهداشتی ارگانیک ایرانی اولین خط تولید محصولات آرایشی بهداشتی ارگانیک در کشور در شرکت لابراتوارهای عبیدی با حضور دکتر دیناروند (رئیس سازمان غذا و دارو) افتتاح شد. اولین محصول آرایشی بهداشتی ارگانیک کشور، یک نوع کرم صورت است که تمام ترکیبات فرمولاسیون آن در ایران تولید شده و گیاهی است. علی نقیب رئیس شرکت بهداشتی آرایشی دکتر عبیدی ظرفیت تولید این کرم را 3000 عدد در ماه اعلام کرد.
مشاهده مطلب

دایره المعارف مواد اولیه فعال محصولات آرایشی بهداشتی

دایره المعارف مواد اولیه فعال محصولات آرایشی بهداشتی و نکات مهم در رابطه با مصرف آن ها نام کتابیست 250 صفحه ای که توسط پروفسور محمدرضا شاه بنده استاد مدعو دانشگاه لندن نوشته شده و چاپ دوم آن در سال 95 توسط انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی آن انجام شد. در این کتاب، اکتیوهای مهم صنایع آرایشی بهداشتی به ترتیب حروف الفبا به صورت اجمالی معرفی شده است. تعدادی از ترکیبات معرفی شده در این کتاب، در این صفحه به همراه خلاصه ای از آن با کمی اضافات و تغییرات که توسط احسان حسنانی انجام شده، معرفی می گردد. برای سفارش این کتاب، به فروشگاه اینترنتی سایت مراجعه کنید.
آلانتوئین در گیاهانی مثل جوانه گندم، چغندر و برخی انواع شاه بلوط، ماده آلانتوئین وجود دارد. آلانتوئین خاصیت ضد ورم داشته و فرمول گسترده آن در شکل زیر رسم شده است. مشتقات آلانتوئین مثل آلانتوئین اسکوربات نیز در فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی استفاده می شوند. میزان مصرف مجاز آلانتوئین حداکثر 2 درصد است. اما مشتقات آلانتوئین، میزان مصرف متفاوتی دارند. مثلاً میزان مصرف مجاز آلانتوئین اسکوربات، 0.05 درصد است. آلانتوئین سنتزی یا صناعی به عنوان آلانتوئین شبه طبیعی معرفی شده است.
استیل هگزا پپتید استیل هگزا پپتید 3 و استیل اوکتا پپتید 3، پپتیدهای سنتزی هستند که عملکردی شبیه بوتاکس دارند ولی به مراتب ضعیف تر از آن می باشند. استفاده از این پپتیدها تا 1 درصد مجاز است.
سیکلوپیروکس اولامین ماده سنتزی، ضد قارچ که در شامپوهای ضد شوره در کنار ماده دارویی کتوکونازول برای جلوگیری از رشد قارچ مالاسزیا استفاده می شود. Ciclopirox olamine is a synthetic antifungal agent.
گلایکوزآمینوگلایکن ها Glycosaminoglycans (GAGs) or mucopolysaccharides لایه میانی پوست از شبکه فیبرهای کلاژن و الاستین ساخته شده که دور آن ماده ای به نام بافت همبند احاطه شده است. این بافت همبند یا ماده Ground حاوی گلایکوز آمینو گلایکن ها می باشد. در ماده تجاری MRT Complex، گلایکوز آمینو گلایکن هایی وجود دارند که به صورت سنتزی تولید شده و باعث برطرف شدن زبری و ناهمواری پوست و باز شدن چروک های کم عمق، تنظیم رنگ و تونالیته پوست و همچنین افزایش قابلیت ارتجاعی پوست می گردد.
منتول ماده ای که از روغن نعنا گرفته می شود و یا به صورت سنتزی تهیه می شود. منتول و مشتقات آن دارای خاصیت خنک کننده می باشد. میزان مصرف مجاز آن تا 0.3 درصد است.
مشاهده مطلب

تاریخچه عطر و ادکلن

استخراج اسانس قدمتی طولانی دارد. وجود ادوات سفالین تقطیر که قدمتی 5000 ساله دارند، وجود گلاب در ایران و رم باستان از جمله شواهد استفاده از مواد خوشبو در تاریخ بشر است. در قرن 16 میلادی، کتابی چاپ شد که در آن 60 گیاه اسانس دار معرفی شده بود. شهر گراس در فرانسه و شهر کلن در آلمان محل تولید عطر و اسانس از قرن 18 میلادی تاکنون می باشند. سنگ نگاره هایی وجود دارد که مصریان باستان را در حال عطرسازی نشان می دهد. غالیه، دستنبو، شمامه، عبیر از جمله مواد معطری هستند که در آثار شعرای ایرانی یافت می شوند.
 عطر دیگری توسط دوشس نرولی معرفی شد که Orange-flower water (آب گل پرتقال) می‌باشد عطر نرولی از عطرهای معروفی می‌باشد که اولین بار توسط جان ماریا فارینا با عنوان ادکلن معرفی شد. پیشرفت در این فراورده‌ها منجر به توسعه کاشت گل در فرانسه شد، جایی که هنوز هم از گل رز، یاسمن و اسطوخودوس عصاره‌گیری می‌شود و عطرسازان آن را بسیار با ارزش می‌دانند. در انتهای قرن 19 صنعت شیمی رو به کار عطرسازی آورد که با سنتز آلدئیدهای خوشبو شروع شد و منجر به ساخت عطر معروف شانل شماره 5 (chanel N0.5) در سال 1921 شد که بوی گل می‌داد. امروزه عطرسازان صدها اجزای معطر سنتزی و همچنین مواد معطر طبیعی را در اختیار دارند.
مشاهده مطلب

مواد اولیه صنایع عطرسازی

مواد اولیه طبیعی صنایع عطر سازی به دو دسته گیاهی و حیوانی تقسیم بندی می گردد.
عنبر (Ambergris) در گذشته عنبر را از روده وال بدست می‌آوردند اما امروزه از لاشه وال آنرا تهیه می‌کنند قبل از استفاده از عنبر در عطرسازی باید مدت زمانی از آن گذشته باشد جزء اصلی عنبر در الکل Amberin می‌باشد که در اثر نور و هوا اکسیده می‌شود تا عنبر بسیار با ارزش و لاکتن‌های معطر، آلدئیدها و کتن‌ها حاصل شده امروزه از محصولات سنتزی بجای عنبر در صنعت عطرسازی استفاده می‌شود.
مشک تنکین (Musk Tonquin) مشک تنکین در غده‌های زیر شکم گوزن نر قرار دارد، حیوانی که در کوهستانهای تبت، چین و لائوس زندگی می‌کند این مشک به این علت تنکین نامیده می‌شود که از شهر هانری و بندرای فرنک در خلیج تنکین در ویتنام بدست می‌آید. بعلت اینکه بوی این مشک در زمان جفت‌گیری گوزن خیلی قوی است در زمان جفت‌گیری حیوان کشته می‌شود جز اصلی و خوشبوی این مشک که با الکل استخراج می‌کنند کتی به نام Muscone است. امروزه این ماده از نظر سنتزی دارای ارزش است و یک جز مهم از اجزای عطرهایی از نوع مشک می‌باشد. مواد اولیه طبیعی گیاهی از قسمتهای مختلف گیاهان مختلف، در روزهای مختلف و حتی در ساعتهای مختلف یک روز مواد معطر با رایحه و خواص مختلف به دست می آید. این مواد معطر را در صورت داشتن بوی خوب و کیفیت و خلوص مناسب می تان در عطر سازی به کاربرد. در این قسمت به معرفی تعدادی از این گیاهان می پردازیم.
مشاهده مطلب

آشنایی با عطریات چیست؟

ادکلن، ادوتوالت و ادوپرفیوم به انواع عطر با درجات الکلی مختلف و درصد اسانس متفاوت اشاره دارد.
 عطریات معمولاً به صورت محلول الکلی اسانسها در بازار عرضه می شوند و بسته به غلظت اسانس و درجه الکلی حلال استفاده شده تحت عنوان نامهای مختلفی از قبیل ادکلن (Eau de cologne) ، ادوتوالت (Eau de toilete) و ادوپارفم (Eau de perfume) در بازار عرضه می شوند. نام درصد اسانس درجه الکلی حلال ادوپارفم 10 تا 15 96 ادوتوالت 4 تا 10    90 تا 96 ادوکلن   2تا 9 90 اسانسها به عنوان جزء اصلی تشکیل دهنده فرمولاسیون عطرها میتوانند از طریق طبیعی و یا سنتزی و با روشهای مختلفی تولید شوند.
مشاهده مطلب

تاریخچه زمان پیمای مهندسی شیمی

رویدادهای مهم تاریخ معاصر که به نوعی با مهندسی شیمی در ارتباط است در این مقاله درج شده اند.
 1926 شرکت Du pont شروع به تولید متانول سنتزی نمود.
 1931 شرکتDu pontشروع به تولید لاستیک سنتزی Neopreneکرد.
 1947 فرآیند Fischer-Trophs برای بدست آوردن هیدروکربنها از گاز سنتزی شکل گرفت.
مشاهده مطلب

رزین های تعویض یونی

رزین های تعویض یونی یا تبادل یونی برای حذف کاتیون ها و آنیون ها از آب به منظور تصفیه آب استفاده می شوند.
 شیمی رزین ها: اکثر رزین های تعویض یونی که در تصفیه آب به کار می روند رزین های سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل شده اند. به عنوان مثال روش تهیه رزین های سولفونیک در اینجا شرح داده می شود:
مشاهده مطلب

مفهوم بایومیمتیک در صنایع بهداشتی آرایشی

بایومیمتیک، زیست مقلد نیز ترجمه شده است. به تازگی نوع خاصی از مواد مؤثره آرایشی بهداشتی که ساختار پپتیدی دارند، برای بکارگیری در فرمولاسیون های پیشرفته آرایشی بهداشتی ارائه شده است. پپتیدهای بایومیمتیک با الهام از پپتیدهای طبیعی پوست ساخته شده و با ویژه گری خاصی مکانیزم های فیزیولوژیکی پوست را اجرا می کنند. بیومیمتیک به تعبیری به پروسه ها، ترکیبات و سیستم هایی که از طبیعت تقلید می کنند، اشاره می کند. 0
 در گذشته مواد موثره قابل استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی محدود به عصاره های گیاهی ، هیدرولیزات ها ، اسانسهای روغنی ، ویتامین ها و غیره بودند. امروزه به تدریج ملکول های سنتزی بیشتری در حال طراحی شدن هستند و آزمون های اثربخشی بر روی آنها انجام می شود تا نهایتاً از آنها در محصولات آرایشی حرفه ای استفاده شود.
 دانشمندان فرایندهای بیولوژیکی بدن انسان را بررسی کرده و ملکول های فعال موجود در بدن را در جستجوی یافتن جایگزین های سنتزی و بهتر مطالعه می کنند. استفاده از پپتیدها در محصولات آرایشی راهکار نسبتاً جدیدی است که به علت نیاز صنایع آرایشی به مواد موثره کارآمدتر ، فعالتر ، خالص تر ، نیاز به دوزهای پائین تر ، و با اجزاء مشخص تر ارائه شده است. برخلاف پپتیدهای سنتز شده، عصاره های طبیعی ناهمگن و حاوی صدها ملکول منفرد هستند.
مشاهده مطلب

پپتیدهای ماتریکین در محصولات آرایشی بهداشتی

ماتریکین به پپتیدهایی گفته می شود که در اثر تجزیه مولکول های ماتریس برون سلولی آزاد می شوند. پپتیدهای ماتریکین به پپتیدهایی گفته می شود که مشابه با ماتریکین ها دارند. به عبارت دیگر دارای توالی خاصی از اسیدهای آمینه مشابه پپتیدهای جدا شده از کلاژن های تخریب شده پوست است. پالمیتوئیل اولیگو پپتید، یکی از پپتیدهای ماتریکین است که با فریب سلول های فیبروبلاست آن ها را به کلاژن سازی می گمارد.
 این پپتیدها دارای توالی خاصی از اسیدهای آمینه هستند که توسط فیبروبلاست پوست قابل شناسایی هستند. این پپتیدها را ماتریکین می نامند زیرا در اثر تجزیه ملکولهای بزرگ ماتریس برون سلولی بوجود می آیند. دانشمندان این توالی را شناسایی کرده و از روی آن پپتیدهای ماتریکین را به صورت سنتزی ساخته اند. همچنین برای افزایش اثربخشی این ماده، پپتید را به یک اسید چرب به نام اسید پالمتیک متصل کرده و با نام پالمیتوئیل اولیگوپپتید در فرمولاسیون محصول استفاده می کنند.
مشاهده مطلب

فیتواستروژن چیست؟

فیتواستروژن ها ترکیباتی گیاهی هستند که عملکردی مشابه استروژن دارند. کرم های آرایشی حاوی ایزوفلاوون مثل الیزابت آردن و نویدرم دارای فیتواستروژن های گیاهی هستند.
 فیتواستروژن هاعملکرد هورمونی مشابه با استروژن های سنتزی دارند و برای بکارگیری در محصولات آرایشی مجاز می باشند زیرا تحت عنوان عصاره های گیاهی استفاده می شوند. از این مواد برای کاهش گلیکاسیون کلاژن ، کاهش چروک ها و کاهش قرمزی و احساس برافروختگی پوست استفاده می شود.
مشاهده مطلب

اکتیو آرایشی بهداشتی گلوسامر

گلوسامر پلیمر گیاهی است که برای زیباسازی و افزایش جذابیت فرمولاسون در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. بروشور این محصول توسط احسان حسنانی ترجمه شده است.
 گلوسامر یک پلیمر گیاهی است که پوست را با لایه ای محکم و غیر قابل نفوذ می پوشانند. این پوشش، اجزاء فعال فرمولاسیون را در جای خود بر روی پوست تثبیت نموده و به آنها اجازه می دهد که با داشتن زمان کافی عملکرد واقعی خود را نشان دهند ضمن اینکه پوست را درخشان کرده و خواص لامسه ای آن را اصلاح می کند. این ویژگی ها، فرمولاتور محصولات مراقبت از پوست و مو را قادر می سازد که ادعاهای مشتری پسندی مانند مرطوب کنندگی، حالت دهندگی، مقاومت در برابر آب ، مقاومت در برابر مالش و درخشنگی بیشتر را برای محصول خود مطرح نماید. به کارگیری پلیمرهای سنتزی برای دستیابی به مزایای ذکر شده هرچند دست یافتنی است اما معایبی دارد. پلیمرهای سنتزشده اغلب حاوی مونومرهای باقی مانده و محصولات جانبی واکنش می باشند. همچنین ممکن است مشکلات انحلال یا محدودیتهای فرمولاسیونی ایجاد نمایند. علاوه بر این، مواد سنتزی جایگاه مواد طبیعی را در ذهن مشتری ندارند و به کار بردن آنها مانع از آن می شود که بتوان ادعاهایی مانند جوش زا نبودن و سازگاری با محیط زیست را برای محصول نهایی مطرح نمود.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: صابون ها

صابون یک سورفکتانت آنیونی از جنس کربوکسیلات است که اسید چرب تشکیل دهنده آن می تواند دودسیل، میریستیل، استئاریک یا اولئیک باشد. مزیت صابون ها آن است که حاوی مواد نفتی نیستند اما عیب بزرگ صابون ها ناپایداری در برابر یون کلسیم و منیزیم (سختی آب) است. صابون پیه، صابون نارگیل، صابون های اولئیک و صابون های تال از انواع مختلف صابون می باشند.
 پس چرا باید صابون در مقیاس بسیار بزرگی با زداینده های دیگر جایگزین شود؟ عیب بزرگ صابون ها ناپایداری آن ها در برابر یون های فلزات سنگین به خصوص کلسیم و منیزیم بوده که در آب های سخت یافت می شوند و دلیل دیگر، ناپایداری آن ها در برابر اسیدها است. نتیجه نهایی هر دو حالت یکی است، در هر دو حالت صابون از محیط آبی خارج می شود. دلیل این امر حلالیت کم نمک های کلسیمی و منیزیمی اسیدهای چرب و همچنین اسید چرب های آزاد در آب است. این نقطه ضعف موجب رونق تولید مواد فعال سطحی سنتزی شد.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: سولفات ها


 زمانی سولفات ها بزرکترین و مهم ترین نوع شوینده های سنتزی بودند اما اکنون از نظر حجم مصرف سولفونات ها از این شوینده ها پیشی گرفته اند. سولفات ها استرهای اسید سولفوریک هستند:
 1- یک هیدروکربن خطی اشباع طبیعی یا سنتزی (الکل های اکسو یا زیگلر)، CH¬3(CH2)nOH با n معمولاً بین 8 تا 13 و عموماً خطی. محصولات این دسته به نام سولفات های الکل چرب مانند سدیم دودسیل سولفات حاصل از دودکانول معروف هستند.
 3- یک الکل زنجیره بلند با تیلن اکسید، RO(CH2CH2O)nH، با R=C12-C15 به صورت طبیعی یا سنتزی اما عموماً خطی و با n بین 2 یا 3 ولی گاهی تا 10 نیز افزایش می یابد. محصولات این دسته به نام اترسولفات ها معروف هستند مانند سدیم دودسیل اترسولفات.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: الکل سولفات ها


 مثال: سدیم لوریل سولفات ها C12H25SO4Na تعریف الکل سولفات ها تنها از الکل های نوع اول خطی که از ترکیبات طبیعی یا به وسیله روش های سنتزی بدست آمده اند، تهیه می شوند. الکل سولفات ها در فرم اسیدی پایدار نبوده، لذا تنها نمک های آن ها به صورت تجاری موجود هستند که متداول ترین نوع، نمک سدیمی آن است. نمک های آمینی بر پایه منو، دی یا تری اتانول آمین و آمونیاک نیز به وسیله بیشتر تولیدکننده ها به بازار عرضه می شود؛ که عموماً اکتیو آن ها بین 30 تا 40 درصد است. محلول های 60-70 درصدی نیز قابل تولید بوده و گاهی توسط تولیدکنندگان تهیه می شوند. الکل سولفات ها امروزه به وسیله عمل سولفاسیون الکل ها با تری اکسید گوگرد تولید می شوند. خواص عمومی 1- حلالیت: نمک های سدیمی متداول C12-C14 (دودسیل) الکل سولفات، در غلظت بیش از %30 ایجاد ژل می کنند. در زیر %30 در دمای نرمال به صورت مایع هستند ولی با افت دما به زیر 25oC به صورت خمیر نرمی در می آیند (نقطه Kraft، فصل 1). نمک های آمینی (DEA, MEA یا TEA) حلالیت بهتری دارند. DEA حلالیت کمتری نسبت به TEA دارد ولی محلولی با ویسکوزیته کمتر تولید می کند. نمک های آمینی در حین انبارش تیره می شوند بخصوص اگر در معرض نور قرار گرفته باشند. نقطه Kraft به توزیع زنجیره های کربنی در الکل مادر بستگی دارد. یک توزیع وسیع زنجیره کربنی موجب ایجاد نقطه Kraft پایین تری (حدود 10oC) شده و باعث روانی محصول در دمای اتاق می شود. محلول های فتی الکل های سولفاته نقاط ابری شدنی زیر دمای اتاق دارند که این حالت بسته به تولیدکنندگان متفاوت است. دلیل اصلی این تفاوت و مغایرت ها مقدار الکترولیت و الکل آزاد باقیمانده محصول می باشد.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: الکل اتر سولفات ها


 تعریف این محصولات به وسیله عمل سولفاسیون الکل های اتوکسیله با استفاده از تری اکسید گوگرد-هوا به صورت پیوسته تهیه می شوند. امکان تولید این محصولت در راکتورهای بچی نیز به وسیله تزریق تری اکسید گوگرد وجود دارد. ولی در این روش رنگ محصول عموماً خوب نخواهد بود. فرمول کلی به صورت RO(CH2¬CH2¬O)nSO3 است که R یک رادیکال هیدروکربنی، معمولاً خطی و n برابر 2 یا 3 می باشد. هرچند محصولات بسیار کمی نیز با n برابر 4-10 تولید می شوند. نمک های سدیم، منیزیم و آمونیوم توسط بسیاری از تولیدکنندگان با تناژ بالا به بازار مصرف عرضه می گردد که n آن ها اغلب 2 یا 3 است. تمامی این محصولات بر پایه الکل های طبیعی یا سنتزی 10-15 کربنی هستند. حالت های متداول موجود بدین شکل دسته بندی می شوند: اکتیو %27-29، آبکی، بر چایه نمک های سدیم یا آمونیوم، مایعات ویسکوز؛ اکتیو %60، آبکی/الکلی، بر پایه نمک های آمونیومی، مایع؛ اکتیو %65-70، آبکی، بر پایه نمک های سدیمی، ژل های روان.
مشاهده مطلب

همه چیز در مورد مواد شوینده


 شیمی مواد شوینده در فرمولاسیون مواد شوینده معمولاً از موادی مثل سدیم لوریل اترسولفات، تری اتانول آمین، کوکامیدو پروپیل بتائین، صابون، پاک کننده های سنتزی مثل آلکیل سولفات ها، آلکان سولفونات ها، آلکیل آریل سولفونات ها، سدیم لوریل سولفات، سدیم دودسیل بنزن سولفونات به عنوان سورفکتانت یا شوینده اصلی استفاده می شوند. پربورات ها برای ویژگی سفیدکنندگی و رنگ بری اضافه می شوند. سیلیکات ها عامل قلیایی کننده هستند.
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی بی کام بیو ارگانیک

کمپانی سیکوبل فرانسه با سابقه 50 ساله در تولید محصولات گیاهی در سال 2008 اقدام به تولید اولین برند ارگانیک مراقبت از پوست و موی آقایان نمود. در تهیه این محصولات، مواد شیمیایی مضر استفاده نشده و عطر و رنگ آن ها کاملاً طبیعی است.
 فاقد پارابن ها، فتالات ها، تری کلوزان، سیلیکون ها، روغن های معدنی، اترهای گلایکول، دی اکسان، فنوکسی اتانول، عطرهای سنتزی، رنگ های سنتزی
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی بلیتا و ویتکس

بلیتا ویتکس نام برند بلاروسی محصولات آرایشی بهداشتی است که در ایران توسط سیستم بازاریابی شبکه ای به فروش می رسد. بی اند وی یک شریک تجاری ایتالیایی دارد.
 ارگانیک بودن محصولات بلیتا ویتکس ارگانیک بودن یک محصول آرایشی بهداشتی به آن معناست که اولاً در محصول فقط از مواد اولیه ای گیاهی استفاده شده باشد و ثانیاً از گیاهانی استفاده شده باشد که برای پرورش آن ها کودهای شیمیایی به کارگرفته نشده است. با توجه به این که مرجع قانونگذاری معتبری در این زمینه وجود ندارد، نمی توان ادعای ارگانیک بودن یا ارگانیک نبودن یک محصول آرایشی بهداشتی را اثبات یا رد نمود. چیزی که واضح است، این است که طبیعی یا ارگانیک بودن یک محصول آرایشی بهداشتی نمادی از کیفیت آن نیست. هیچ تحقیق منتشر شده ای وجود ندارد که نشان دهد مواد اولیه ارگانیک از مواد اولیه غیرارگانیک یا سنتزی بهتر است. در هر دو دسته مواد خوب و بد وجود دارد. ارگانیک بودن اصلاً به معنای پاک تر بودن و ایمن تر بودن نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر مقاله محصولات آرایشی بهداشتی ارگانیک تالیف احسان حسنانی را مطالعه فرمائید.
مشاهده مطلب

واژه «سنتزی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


DETERGENTS — cleansing agents that are chemically different from soaps, but resemble them in the ability to emulsify oils and hold dirt in suspension. Detergents can vary widely in composition. Though some can be plant-based, most are processed with petroleum derivatives or are synthetic. Examples: sodium lauryl/ laureth sulfate, cocamide DEA, cocamidopropyl betaine. (INCI dictionary)
ASTRAGALUS GUMMIFER — Gum Tragacanth. A thickener and binding agent in creams and lotions, this herbal gum is also a key ingredient in natural setting lotions, hairsprays and gels. Both gum arabic and gum tragacanth are natural alternatives to synthetic polymers (such as PVP) found in most commercial hair products. (INCI dictionary)
CELLULOSE GUM — The most abundant polymer found in nature. Used as a setting agent in hairsprays, styling gels and mousses. A natural alternative to synthetic polymers (such as PVP) found in most mass-produced styling aids. Also used as a binder and thickener in cosmetic products. (INCI dictionary)
COCOS NUCIFERA OIL — Coconut Oil. Rich emollient ex- pressed from coconuts. It is naturally conver ted into a soap through a saponification reaction with an alkaline salt. Beware of cosmetics that bill themselves as natural and use a synthetically processed de- rivative, sodium lauryl sulfate, claiming it comes from coconut oil. Accept nothing but the real thing in its natural form. (INCI dictionary)
FRUIT ACIDS — A group of acids naturally occurring in fruits and herbs, used in cosmetics for thousands of years to clear and smooth the complexion. They work by loosening the “glue” that holds the outer layer of cells to the surface of your skin, there- by encouraging exfoliation and more rapid turnover of skin cells. The patented trade name for fruit acids is Alpha-hydroxy acids, which are synthetically derived in most commercial formulations. (Alpha-hydroxy acids are now common ingredients in cosmetics, but were originally used as solvents in cleaning compounds and for tanning leather.) Some natural sources for fruit acids include bilberr y herb, black currant, grapefruit, tomato, wine and grapes (glycolic, malic, pyruvic, benzylic, citric, tar taric and lactic acids). (INCI dictionary)
GLYCERIN — Vegetable Glycerin. Rich humectant, emollient and lubricant naturally extracted from vegetable oils, used in cosmetic formulations for thousands of years. (Synthetic glycerin, otherwise known as propylene glycol, is highly irritating to the skin and scalp and should be avoided.) (INCI dictionary)
NATURAL FLOWER OIL — Oil extracted from flowers and used in synthetic-free perfumes and colognes. A natural fragrance. (INCI dictionary)
PALMITOYL OLIGOPEPTIDE: Palmitoyl Oligopeptide (also known as palmitoyl pentapeptide, Dermaxyl, Matrixyl and Matrixyl 3000) is an engineered amino-peptide that when added to a culture of fibroblasts (key skin cells), stimulates collagen, elastin and glucosaminoglycans production. These are the key components of healthy-looking skin. Clinically proven to reduce wrinkle depth by increasing hyaluronic acid and collagen production, Palmitoyl Oligopeptide (PO)is a synthetic protein that is a fragment of collagen combined with palmitic acid to make it more lipophillic, to improve its stability and to enhance its affinity towards human skin. As with Palmitoyl Pentapeptide-3, one could look at PO as a man-made precursor to collagen. PO was developed through research to identify a substance that would behave similarly to retinoic acid but without its drawbacks, especially in regards to synthesizing collagen. The reported results are as follows: In vitro: Increases collagen production by the fibroblasts by as much as 350%. Increases hyaluronic acid production by the fibroblasts by as much as 146%. In vivo: The following statistics were gathered using image analysis of volunteers who used crèmes containing a 3% concentration of Biopeptide-CL for 28 days. Surface roughness -- Reduced 17% Mean depth of wrinkles -- Reduced 23% Depth of main wrinkle -- Reduced 39% Skin thickness -- Increased 4%. The increase in skin thickness was considered especially notable and contrasts with the 6% reduction of the skin thickness that occurs after 10 years of aging. PO is a potent active cosmetic ingredient without the adverse effects (including irritation, dehydration or long-term toxicity and instability) characteristic of retinoids. Used in CSRx Lip Remodeling Treatment, Intensive Eye Therapy Creme, Firming Peptide Eye Creme,  and Fresh Pout Lip Balm. (cellularskinrx.com)
PALMITOYL PENTAPEPTIDE 3: Clinically proven to regenerate the skin's upper layers by stimulating collagen production, thus thickening the epidermis. Palmitoyl Pentapeptide-3 is a synthetic protein that is a fragment of the C-terminal portion of collagen I (the most common type of the nineteen forms of collagen) combined with palmitic acid to make it more lipophillic, to improve its stability and to enhance its affinity towards human skin. One could look at Palmitoyl Pentapeptide-3 as a man-made precursor to collagen I. When this protein is added to cultured human fibroblasts it enhances the synthesis of collagen I, collagen III and fibronectin. In vitro, Palmitoyl Pentapeptide-3 was found to stimulate collagen IV synthesis by 100-327% and to stimulate hyaluronic acidsynthesis by 267%. In vivo Palmitoyl Pentapeptide-3 was found to stimulate collagen synthesis by 30-117%. Image analysis determined the effect Palmitoyl Pentapeptide-3 had on wrinkled skin. The six-month results are listed below, though significant results were seen in two months. Results: Mean wrinkle depth -- Reduced 17% Surface area: deep wrinkles -- Reduced 68% Surface area: moderate wrinkles -- Reduced 51% Mean density of wrinkled area -- Reduced 47% Skin roughness -- Reduced 16% Main wrinkle volume -- Reduced 24%. These results show that Palmitoyl Pentapeptide-3 had a dramatic effect on reducing the quantity and depth of wrinkles. It also improved surface smoothness. (cellularskinrx.com)
Progesterone: A steroid hormone used in anti-wrinkle face creams. Can have adverse systemic effects. Alternatives: synthetics. (peta.org)
Sponge (Luna and Sea): A plantlike animal. Lives in the sea. Becoming scarce. Alternatives: synthetic sponges, loofahs (plants used as sponges). (peta.org)
Hide Glue: Same as gelatin but of a cruder impure form. Alternatives: dextrins and synthetic petrochemical-based adhesives. (See Gelatin.) (peta.org)
Sable Brushes: From the fur of sables (weasel-like mammals). Used to make eye makeup, lipstick, and artists’ brushes. Alternatives: synthetic fibers. (peta.org)
Duodenum Substances: From the digestive tracts of cows and pigs. Added to some vitamin tablets. In some medicines. Alternatives: vegetarian vitamins, synthetics. (peta.org)
Cortisone Corticosteroid: When animal-derived, a hormone from adrenal glands. However, a synthetic is widely used. Typically used in medicine. Alternatives: synthetics. (peta.org)
Propolis: Tree sap gathered by bees and used as a sealant in beehives. In toothpaste, shampoo, deodorant, supplements, etc. Alternatives: tree sap, synthetics. (peta.org)
Amino Acids: The building blocks of protein in all animals and plants. In cosmetics, vitamins, supplements, shampoos, etc. Alternatives: synthetics, plant sources. (peta.org)
Ambergris: From whale intestines. Used as a fixative in making perfumes and as a flavoring in foods and beverages. Alternatives: synthetic or vegetable fixatives. (peta.org)
Tyrosine: Amino acid often of plant or synthetic origin but sometimes hydrolyzed from casein (milk). Used in cosmetics and creams. Derivative: Glucose Tyrosinase. (peta.org)
Insulin: From hog pancreas. Used by millions of diabetics daily. Alternatives: synthetics, vegetarian diet and nutritional supplements, human insulin grown in a lab. (peta.org)
Panthenol Dexpanthenol Vitamin B-Complex Factor Provitamin B-5: Can come from animal or plant sources or synthetics. In shampoos, supplements, emollients, etc. In foods. Derivative: Panthenyl. Alternatives: synthetics, plants. (peta.org)
Bone Char: Animal bone ash. Used in bone china and often to make sugar white. Serves as the charcoal used in aquarium filters. Alternatives: synthetic tribasic calcium phosphate. (peta.org)
Cerebrosides: Fatty acids and sugars found in the covering of nerves. May be synthetic or of animal origin. When animal-derived, may include tissue from brain. Used in moisturizers. (peta.org)
Methionine: Essential amino acid found in various proteins (usually from egg albumen and casein). Used as a texturizer and for freshness in potato chips. Alternatives: synthetics. (peta.org)
Elastin: Protein found in the neck ligaments and aortas of cows. Similar to collagen. Can’t affect the skin’s own elasticity. Alternatives: synthetics, protein from plant tissues. (peta.org)
Cetyl Alcohol: Wax originally found in spermaceti from sperm whales or dolphins but now most often derived from petroleum. Alternatives: vegetable cetyl alcohol (e.g., coconut), synthetic spermaceti. (peta.org)
Fur: Obtained from animals (usually mink, foxes, or rabbits) cruelly trapped in steel-jaw traps or raised in intensive confinement on fur farms. Alternatives: synthetics. (See Sable Brushes.) (peta.org)
Leather Suede Calfskin Sheepskin Alligator Skin Other Types of Skin: Subsidizes the meat industry. Used to make wallets, handbags, furniture and car upholstery, shoes, etc. Alternatives: cotton, canvas, nylon, vinyl, ultrasuede, pleather, other synthetics. (peta.org)
Pristane: Obtained from the liver oil of sharks and from whale ambergris. (See Squalene, Ambergris.) Used as a lubricant and anti-corrosive agent. In cosmetics. Alternatives: plant oils, synthetics. (peta.org)
Catgut: Tough string from the intestines of sheep, horses, etc. Used for surgical sutures. Also for stringing tennis rackets, musical instruments, etc. Alternatives: nylon and other synthetic fibers. (peta.org)
Hyaluronic Acid: When animal-derived, a protein found in umbilical cords and the fluids around the joints. Used in cosmetics and some medical applications. Alternatives: synthetic hyaluronic acid, plant oils. (peta.org)
Blood: From any slaughtered animal. Used as adhesive in plywood, also found in cheese-making, foam rubber, intravenous feedings, and medicines. Possibly in foods such as lecithin. Alternatives: synthetics, plant sources. (peta.org)
Castor Castoreum: Creamy substance with strong odor, originally from muskrat and beaver genitals but now typically synthetic. Used as a fixative in perfume and incense. While some cosmetics companies continue to use animal castor, the majority do not. (peta.org)
Allantoin: Uric acid from cows, most mammals. Also in many plants (especially comfrey). In cosmetics (especially creams and lotions) and used in treatment of wounds and ulcers. Derivatives: Alcloxa, Aldioxa. Alternatives: extract of comfrey root, synthetics. (peta.org)
Guanine Pearl Essence: Obtained from scales of fish. Constituent of ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid and found in all animal and plant tissues. In shampoo, nail polish, other cosmetics. Alternatives: leguminous plants, synthetic pearl, or aluminum and bronze particles. (peta.org)
Steroids Sterols: From various animal glands or from plant tissues. Steroids include sterols. Sterols are alcohol from animals or plants (e.g., cholesterol). Used in hormone preparation. In creams, lotions, hair conditioners, fragrances, etc. Alternatives: plant tissues, synthetics. (peta.org)
Bee Pollen: Microsporic grains in seed plants gathered by bees then collected from the legs of bees. Causes allergic reactions in some people. In nutritional supplements, shampoos, toothpastes, deodorants. Alternatives: synthetics, plant amino acids, pollen collected from plants. (peta.org)
Down: Goose or duck insulating feathers. From slaughtered or cruelly exploited geese. Used as an insulator in quilts, parkas, sleeping bags, pillows, etc. Alternatives: polyester and synthetic substitutes, kapok (silky fibers from the seeds of some tropical trees) and milkweed seed pod fibers. (peta.org)
Arachidonic Acid: A liquid unsaturated fatty acid that is found in liver, brain, glands, and fat of animals and humans. Generally isolated from animal liver. Used in companion animal food for nutrition and in skin creams and lotions to soothe eczema and rashes. Alternatives: synthetics, aloe vera, tea tree oil, calendula ointment. (peta.org)
Urea Carbamide: Typically synthetic. When extracted from animals, it is excreted from urine and other bodily fluids. In deodorants, ammoniated dentifrices, mouthwashes, hair colorings, hand creams, lotions, shampoos, etc. Used to “brown” baked goods, such as pretzels. Derivatives: Imidazolidinyl Urea, Uric Acid. Alternatives: synthetics. (peta.org)
Lactic Acid: Typically derived from plants such as beets. When animal-derived, found in blood and muscle tissue. Also in sour milk, beer, sauerkraut, pickles, and other food products made by bacterial fermentation. Used in skin fresheners, as a preservative, in the formation of plasticizers, etc. Alternatives: plant milk sugars, synthetics. (peta.org)
Spermaceti Cetyl Palmitate Sperm Oil: Waxy oil originally derived from the sperm whale’s head or from dolphins but now most often derived from petroleum. In many margarines. In skin creams, ointments, shampoos, candles, etc. Used in the leather industry. May become rancid and cause irritations. Alternatives: synthetic spermaceti, jojoba oil, and other vegetable emollients. (peta.org)
Vitamin A: Can come from fish liver oil (e.g., shark liver oil), egg yolk, butter, lemongrass, wheat germ oil, carotene in carrots, and synthetics. An aliphatic alcohol. In cosmetics, creams, perfumes, hair dyes, etc. In vitamins, supplements. Alternatives: carrots, other vegetables, synthetics. (Please note that Vitamin A exists in two forms: see also Carotene, Retinol.) (peta.org)
Colors Dyes: Pigments from animal, plant, and synthetic sources used to color foods, cosmetics, and other products. Cochineal is from insects. Widely used FD&C and D&C colors are coal-tar (bituminous coal) derivatives that are continuously tested on animals because of their carcinogenic properties. Alternatives: grapes, beets, turmeric, saffron, carrots, chlorophyll, annatto, alkanet. (peta.org)
Vitamin D Ergocalciferol Vitamin D2 Ergosterol Provitamin D2 Calciferol Vitamin D3: Vitamin D can come from fish liver oil, milk, egg yolks, and other animal products but can also come from plant sources. Vitamin D2 is typically vegan. Vitamin D3 may be from an animal source. All the D vitamins can be in creams, lotions, other cosmetics, vitamin tablets, etc. Alternatives: plant and mineral sources, synthetics, completely vegetarian vitamins, exposure of skin to sunshine. (peta.org)
Lecithin Choline Bitartrate: Waxy substance in nervous tissue of all living organisms. But frequently obtained for commercial purposes from eggs and soybeans. Also from nerve tissue, blood, milk, corn. Choline bitartrate, the basic constituent of lecithin, is in many animal and plant tissues and prepared synthetically. Lecithin can be in eye creams, lipsticks, liquid powders, hand creams, lotions, soaps, shampoos, other cosmetics, and some medicines. Alternatives: soybean lecithin, synthetics. (peta.org)
Estrogen Estradiol: Female hormones from pregnant mares’ urine. Considered a drug. Can have harmful systemic effects if used by children. Used for reproductive problems and in birth control pills and Premarin, a menopausal drug. In creams, perfumes, and lotions. Has a negligible effect in the creams as a skin restorative; simple vegetable-source emollients are considered better. Alternatives: oral contraceptives and menopausal drugs based on synthetic steroids or phytoestrogens (from plants, especially palm-kernel oil). Menopausal symptoms can also be treated with diet and herbs. (peta.org)
Silk Silk Powder: Silk is the shiny fiber made by silkworms to form their cocoons. Worms are boiled in their cocoons to get the silk. Used in cloth. In silk-screening (other fine cloth can be and is used instead). Taffeta can be made from silk or nylon. Silk powder is obtained from the secretion of the silkworm. It is used as a coloring agent in face powders, soaps, etc. Can cause severe allergic skin reactions and systemic reactions if inhaled or ingested. Alternatives: milkweed seed-pod fibers, nylon, silk-cotton tree and ceiba tree filaments (kapok), rayon, and synthetic silks. (peta.org)
Wool: From sheep. Used in clothing. Ram lambs and old “wool” sheep are slaughtered for their meat. Sheep are transported without food or water, in extreme heat and cold. Legs are broken, eyes injured, etc. Sheep are bred to be unnaturally woolly and unnaturally wrinkly, which causes them to get insect infestations around the tail areas. The farmer’s solution to this is the painful cutting away of the flesh around the tail (called “mulesing”). “Inferior” sheep are killed. When sheep are sheared, they are pinned down violently and sheared roughly. Their skin is cut up. Every year, hundreds of thousands of shorn sheep die from exposure to cold. Natural predators of sheep (wolves, coyotes, eagles, etc.) are poisoned, trapped, and shot. In the U.S., overgrazing of cattle and sheep is turning more than 150 million acres of land to desert. “Natural” wool production uses enormous amounts of resources and energy (for breeding, rearing, feeding, shearing, transport, slaughter, etc.). Derivatives: Lanolin, Wool Wax, Wool Fat. Alternatives: cotton, cotton flannel, synthetic fibers, ramie, etc. (peta.org)
Ambergris: A highly prized base note rarely used in non-synthetic form because of its rarity and cost. Why is it so expensive? Because of its origins: The sperm whale eats cuttlefish, whose bones are indigestible and painful to its stomach lining. As a result, it secretes a substance that surrounds the bones. This mass gets excreted, most likely from the whale’s back end. It then floats around in the water, ages, gets oxidized by the sun, and turns into the substance that washes ashore until it’s found by some lucky bastard who can sell it for more per ounce than gold. Ambergris smells earthy, sweet, tobacco-like, and provides a roundness and depth to perfumes. Christian Dior Dioressence perfume was said to have been inspired by perfumer Guy Robert’s encounter with both real ambergris and a knock-off Miss Dior soap. (intothegloss.com)
Castoreum: An oily secretion from the abdominal sacs of beavers, often a byproduct of the fur trade. Its warm, animalic, and even fruity scent is used in many leather perfumes—but mostly in synthetic form. In Amouage Fate Woman. (intothegloss.com)
Civet: Yes, civet is the cream harvested from a civet animal’s anal gland. Or rather was harvested. Most civet is now synthetic. (It’s said that Chanel No. 5 stopped using real civet as late as the 1980s.) Fecal-smelling when undiluted, it becomes magic when added to other scents as a base note. Civet is usually subtly added to the base of perfumes, but because “animalic” styles are back in full force, perfumes such as Brent Leonesio Untitled No. 8 puts this skanky note in a starring role. (intothegloss.com)
Cuir: Pronounced “queer,” cuir is the French word for leather. Leather perfumes are made with accords constructed from various perfume notes including birch tar, styrax, castoreum, myrtle, cade, and a variety of synthetic arochemicals. Chanel Cuir de Russie is a classic leather perfume. (intothegloss.com)
Headspace technology: A method pioneered in the 1970s of capturing scent molecules and reconstructing their smell for perfumes. A bell-jar like apparatus is placed over the scented object and the molecules are extracted and saved. Once they’re analyzed, a synthetic version is created. This is how perfumes that are hard to distill, like gardenia, and notes like dirt, in Demeter’s much-lauded Dirt, are created. (intothegloss.com)
Musk: Musk is used to extend the life of fragrances and to add a sensual feel, and perfumers now use a large array of synthetic musks in perfume that range from dark and animalic to fresh and laundry-like. Musk deer were once almost killed to extinction for their musk glands, which, when opened, had tiny grains of musk that were tinctured and used in perfume. Narcisco Rodriguez for Her was a recent popular clean musk scent. (intothegloss.com)
Oud/Agarwood: Made from the resin of the Aquilaria tree, which it emits when it’s attacked by pathogens, oud has an animalic, earthy, woody, tobacco, sometimes camphory quality that is complex and dark. Most scents featuring oud use a synthetic version, because the real stuff is understandably expensive to harvest. Regardless, its popularity doesn’t seem to be waning. L’Artisan Al Oudh and Christian Dior Leather Oud are incredibly animalic iterations, and a more romantic “feminine” version is in Kilian Rose Oud. (intothegloss.com)
ANIMALIC: Characterized by bodily aromas or aromas most associated with traditional animal materials such as musk, civet and castoreum. These materials are now banned and have been replaced with musks obtained from plants and civet and castoreum smelling molecules obtained synthetically. (fragrance.org)
AROMA CHEMICALS: Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. (fragrance.org)
COUMARIN: A chemical compound with a sweet, distinctive vanilla-like odor with grassy elements. Found naturally in some plants, it may also be produced synthetically. It is used by perfumers as a base note to add warmth and depth. (fragrance.org)
HYDROXYCITRONELLAL: A beautiful lily aromatic, this synthetic is widely used in perfumery, particularly as the basis of all fragrances in which lily is incorporated. (fragrance.org)
IONONES: One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. (fragrance.org)
MODERN: In perfumery, the modern era began at the beginning of the 20th century when synthetic aroma chemicals such as aldehydes were first used. A modern fragrance is a harmonious creation of the perfumer based on new notes or harmonies often unknown in nature. (fragrance.org)
MUSK: Originally derived from the musk sacs from the Asian musk deer, it has now been replaced by the use of synthetic musks which usually are called “white musk”. (fragrance.org)
PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)
SNYTHETICS: Perfume ingredients that are produced by synthetic organic chemistry rather than bio-synthetically by a plant. In most cases the synthetic ingredients used in perfumery are nature identical, i.e., identical to the same molecule made by the plant. (fragrance.org)
SPECIALTIES: Natural oils, natural isolates or synthetics, either alone or in combination, which are used as building blocks for fragrance compounds. They are less complex than a finished fragrance compound. They may be an end-product of special processing treatments or unique raw materials. A single company under a trade name usually supplies them. (fragrance.org)
Henna Color: Henna is a plant that contains a deep red dye used as a natural form of hair coloring. The active component in henna is lawsone, which binds itself to keratin (human hair protein) and washes away after several months- making it a semi-permanent color. Variations to the deep red color can be found as a result of mixing ingredients from other plants and vegetables, and even synthetic dyes. Sometimes, however, these synthetic dyes can cause some damage to the hair shaft. You need to be aware of how using henna can cause problems later when trying to perm or perform other chemical procedures on the hair. (thehairstyler.com)


Sorbitan monostearate is an ester of sorbitan (a sorbitol derivative) and stearic acid and is sometimes referred to as a synthetic wax.
 سوربیتان مونو استئارات از پیوند استئاریک اسید با سوربیتان به دست می آید و به آن موم سنتزی نیز می گویند.


مطلب قبلی: هم افزایی

مطلب بعدی: نمک طعام


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید