ازن چیست؟  

ازن چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده: لایه ازن در سی کیلومتری سطح زمین قرار گرفته و جلوی پرتوهای خطرناک نور خورشید را می گیرد.
ریشه کلمه ازن از لغت یونانی Ozein به معنای استشمام کردن است. ازن گازیست آبی رنگ و سوزناک که از تقطیر مخلوط اکسیژن و ازن به دست می آید. این گاز در صورت متراکم شدن به مایعی آبی رنگ که قابلیت انفجار بسیار بالایی دارد، تبدیل می شود. لایه ازن در ۳۰ کیلومتری سطح کره زمین، از تجزیه مولکول های اکسیژن توسط اشعه ماوراءبنفش خورشید به دو اتم اکسیژن و ترکیب با مولکول اکسیژن به صورت مولکول O3 (ازن) به وجود می آید. این لایه ۲۰ کیلومتر ضخامت داشته و قابلیت جذب اشعه ماوراءبنفش خورشید را داراست. فشارهوا در لایه ازن بسیار کم است به طوری که در صورت فشرده شدن این لایه تا فشار یک اتمسفر (فشار هوای اطراف کره زمین) ضخامت این لایه به حدود ۳ میلی متر خواهد رسید.


• ازن

مطلب قبلی: کلرو فلورو کربن ها

مطلب بعدی: تخریب لایه ازن


scent marketing

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- سوزناک = Pungent سوزناک، تند، یکی از ویژگی های استیک اسید
2- جار = Jar

تلفظ blender jar ↓
3- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید