ریسینولئیک اسید در تصاویر سایت احسان حسنانی


Ricinoleic acid is an unsaturated omega 9 fatty acid and a hydroxy acid
 ریسینولئیک اسید، اسید چرب اصلی روغن کرچک می باشد. این اسید غیراشباع بوده و روی کربن شماره 9، پیوند دوگانه دارد. به همین علت به آن امگا 9 می گویند و همچنین یک گروه هیدروکسیل در ساختار آن وجود دارد.
castor oil has oh
ساختار مولکولی ریسینولئیک اسید: ترکیب اسید روغن کرچک که 95 درصد اسید چرب روغن کرچک را تشکیل می‌دهد.
  

ریسینولئیک اسید در دیکشنری احسان حسنانی

ریسینولئیک اسید در مطالب سایت احسان حسنانی

 
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید