کاندیدا آلبیکانز  

کاندیدا آلبیکانز

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده: ادرارسوز شدن ناحیه بین دو پای بچه در اثر فعالیت قارچی به نام کاندیدا آلبیکانز که دوستدار pH بالا است ایجاد می شود. همین قارچ می تواند در ناحیه واژن نیز ایجاد عفونت نماید.
کاندیدا آلبیکانز
کاندیدا آلبیکانز مخمر ایجاد کننده عفونت های دهان و آلت تناسلی (ناشی از اخلال در سیستم ایمنی بدن ) می باشد.
برای اندازه گیری اثربخشی درایلاین، اندازه گیری سمیت سلولی در برابر کاندیدا آلبیکانز با به کار گیری غلظت های مختلف درایلاین انجام شد.
کاندیدا آلبیکانز
Candida albicans
عفونت ناشی از قارچ کاندیدا آلبیکانس (Candida albicans) شایع ترین عفونت ثانویه ای است که در ادرار سوختگی ایجاد می شود. در یک پژوهش حدود ۴۱ درصد از عفونت های ثانویه در اثر این میکروارگانیسم گزارش گردیده است.
بی تردید عدم شستشو و آبکشی مرتب ناحیه پوشک و تمیز نبودن کهنه یا پوشک استفاده شده، مهم ترین عوامل در بروز و پیشرفت این عارضه می باشند. بسته بودن محل شرایط ویژه ای را برای ادرار سوختگی فراهم می سازد، به همین علت در فرهنگ هایی که بچه را کهنه یا پوشک نمی بندند و به ویژه بچه اجازه می یابد که برهنه بخوابد، این عارضه بروز نمی نماید.
در میان 29 عصاره گیاهی که اثرات ضد میکروبی شان بررسی شد، ویلوهرب در میان بهترین ضدمیکروب ها قرار گرفت ضمن اینکه عصاره ویلوهرب بر خلاف عصاره های دیگر، از رشد قارچ های کاندیدا آلبیکان و ساکرومایسیس سرویسیه نیز جلوگیری کرد. اثر قوی ضدباکتری عصاره ویلوهرب احتمالاً به خاطر وجود مقادیر بالای فلاونوئیدهای گیاه-شیمیایی موجود در آن می باشد.
اثر آنتی میکروبیالی مارین بیوپلیمر در برابر چند میکروارگانیسم شناختهشده علم آرایشی (قارچ کاندیدا آلبیکانز، باکتری پروپیونی اکنه، قارچ مالسیژا فورفور) در این مطالعه بررسی شده است.
 
• Candida Albicans
• کاندیدا آلبیکانز

مطلب قبلی: ساکرومایسیس سرویسیه

مطلب بعدی: جلبک های سبز آبی


scent marketing

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- میکروارگانیسم = Microorganism میکروارگانیسم

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 
2- قارچ = Fungus
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 

fungus infections = عفونت قارچی 

pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان 


تلفظ fungus infections ↓


تلفظ fungus ↓
3- عفونت = Infection
Eye infection = عفونت چشمی 
عفونت

skin infections = عفونت پوستی 

fungus infections = عفونت قارچی 


تلفظ fungus infections ↓
4- ایمن = Safe
5- سیستم ایمنی = Immune System
imbalance of immune system = عدم تعادل سیستم ایمنی
سیستم ایمنی

immune system activation = فعالیت سیستم ایمنی بدن

immune system disorders = نقص و نارسایی در سیستم ایمنی بدن که منجر به بیماری هایی مثل دیابت نوع 1، روماتیسم مفصلی و لوپوس می شود


تلفظ immune system disorders ↓
6- مخمر = Yeast
Baker's yeast = مخمر نان 

lipid-dependent yeasts = مخمرهای وابسته به لیپید

Malassezia yeast = مخمر مالاسزیا

moulds and yeasts = کپک و مخمر

saccharomyces cerevisiae, saccharomycescerevisiae, baker’s yeast = مخمر نان، ساکرومایسیس سرویسیه، ساکارومایسس سرویزیه
مخمر

yeast cells = سلول های مخمر

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 

pityrosporum ovale, Malassezia ovale, lipophilic yeast belonging to the normal human cutaneous flora = پیتروسپوروم اوال یا مالاسزیا اوال، مخمر چربی دوست که یکی از فلورای نرمال پوست بدن می باشد. آكنه استروئيدي در مواردي مي تواند ناشي از فوليكوليت پيتروسپورمی (مالاسزيايی) باشد.


تلفظ yeast ↓
7- ادرار = Urine ادرار
8- قارچ ها = Fungi
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 
9- سمیت = Toxicity
acute oral toxicity = مسمومیت دهانی حاد 

aquatic toxicity = سمیت آبی 

cytotoxicity = سمیت سلولی 

ecotoxicity = سمیت محیطی 

phototoxicity = سمیت نوری 
سمیت

toxicity tests = آزمون سمیت

safe ecotoxicity = اکو توکسیسیتی ایمن، ایمن برای محیط زیست، بی ضرر برای محیط زیست 


تلفظ toxicity ↓
10- سرو = Cypress
Cypress, Vupressus sempervirens = سرو
11- ضد میکروب = Anti Microbial ضدمیکروبی
12- شیمی = Chemistry شیمی 

organic chemistry = شیمی آلی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید