پدیده ای که شامل انتقال یک ماده از یک فاز بر روی یک سطح می شود. واکنش های جذبی (که تفاوت آنها در نیروهای جذبی آن است) عبارتند از: جذب شیمیایی (نیروهای پیوندی کووالانسی)، جذب فیزیکی ( نیروهای واندروالسی ) و جذب الکتریکی (نیروهای الکترواستاتیکی)

برخی جذب کننده های خوب عبارتند از:

کربن فعال (activated carbon)

زغال چوب را با بخار آب تا حدود ℃1000 گرما می دهند تا اینکه مواد فرار از خلل و فرج آن بیرون آید. ماده جامد حاصل را کربن فعال گویند.

آلومینای فعال (activated alumina)

آلومینا همان اکسید آلومینیم (Al2O3) است که بیشتر برای جذب در مایعات کاربرد دارد و کمتر در جداسازی گازها کاربرد دارد.

سیلیکاژل (Silica gel) :

برای جذب رطوبت کاربرد دارد.

غربال های ملکولی (molecular sieves)

اغلب از نوع ترکیبات کریستالی آبدار آلومینیم سیلیکات است. آب موجود در شبکه های کریستالی چنانچه به وسیله تبخیر خارج شود حفره هایی با اندازه یکسان ایجاد خواهد کرد که می تواند باعث جذب ملکولهای با اندازه ای معین شود.
*در صنعت به طور معمول از دو نوع غربال ملکولی استفاده می شود. نوع A و نوع X

غربالهای ملکولی مورد استفاده در واحد هوا

در واحد تولید هوا از غربال ملکولی 13x – APG استفاده می شود
(APG = Air Purification Grade)
این ماده فرم سدیم دار نوع X سیلیکات آلومینای کریستالی هیدراته (آبدار) است که ملکولهای با قطر بحرانی پایینتر از 10 آنگستروم
(up to 10A) را جذب می کند.
ch1401
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید