جذب سطحی چیست؟  

جذب سطحی چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده: وقتی ماده یا mass از از فاز مایع یا گاز به فاز جامد انتقال پیدا می کند، پدیده جذب سطحی اتفاق افتاده است. جذب سطحی می تواند شیمیایی، فیزیکی و یا الکتریکی باشد.
پدیده ای که شامل انتقال یک ماده از یک فاز بر روی یک سطح می شود. واکنش های جذبی (که تفاوت آنها در نیروهای جذبی آن است) عبارتند از: جذب شیمیایی (نیروهای پیوندی کووالانسی)، جذب فیزیکی ( نیروهای واندروالسی ) و جذب الکتریکی (نیروهای الکترواستاتیکی)

برخی جذب کننده های خوب عبارتند از:

کربن فعال (activated carbon)

زغال چوب را با بخار آب تا حدود ℃1000 گرما می دهند تا اینکه مواد فرار از خلل و فرج آن بیرون آید. ماده جامد حاصل را کربن فعال گویند.

آلومینای فعال (activated alumina)

آلومینا همان اکسید آلومینیم (Al2O3) است که بیشتر برای جذب در مایعات کاربرد دارد و کمتر در جداسازی گازها کاربرد دارد.

سیلیکاژل (Silica gel) :

برای جذب رطوبت کاربرد دارد.

غربال های ملکولی (molecular sieves)

اغلب از نوع ترکیبات کریستالی آبدار آلومینیم سیلیکات است. آب موجود در شبکه های کریستالی چنانچه به وسیله تبخیر خارج شود حفره هایی با اندازه یکسان ایجاد خواهد کرد که می تواند باعث جذب ملکولهای با اندازه ای معین شود.
*در صنعت به طور معمول از دو نوع غربال ملکولی استفاده می شود. نوع A و نوع X

غربالهای ملکولی مورد استفاده در واحد هوا

در واحد تولید هوا از غربال ملکولی 13x – APG استفاده می شود
(APG = Air Purification Grade)
این ماده فرم سدیم دار نوع X سیلیکات آلومینای کریستالی هیدراته (آبدار) است که ملکولهای با قطر بحرانی پایینتر از 10 آنگستروم
(up to 10A) را جذب می کند.


• جذب سطحی 

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- واندروالس = Weak Van Der Waals
weak van der Waals forces = نیروهای ضعیف واندر والسی
2- تبخیر = Evaporation
evaporation of sweat = تبخیر عرق
تبخیر
3- بخار آب = Steam
Steaming the skin = بخار دادن به پوست 

steam distillation = تقطیر با بخار آب

facial steams = بخور صورت 

facial steam = بخور صورت
بخار آب


تلفظ facial steams ↓


تلفظ inhalation from diffusers, inhalers, steam treatments ↓


تلفظ steam distillation ↓
4- فرار = Volatile
essential oils, an essential oil is a concentrated hydrophobic liquid containing volatile aroma compounds from plants, also known as volatile oils = اسانس های روغنی، ماده هیدروفوب غلیظ شده که حاوی ترکیبات آروماتیک فرار گیاهان می باشد. اسانس های روغنی را روغن های فرار نیز می نامند. 

volatile organic compounds or VOCs = ترکیبات آلی فرار 
فرار


تلفظ volatile organic compounds or VOCs ↓
5- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید