اثر پلی ساکاریدها در زدایش فلزات سنگین  

اثر پلی ساکاریدها در زدایش فلزات سنگین

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده: پلی ساکاریدهای برون سلولی توانایی تشکیل پیوند شیمیایی با یون فلزات سنگین و زدودن آنها را دارند.
فلزات سنگین به فلزاتی مثل کادمیم، سرب، آرسنیک و جیوه گفته می شود که دانسیته نسبتاً بالایی دارند. این فلزات غالباً در غلظتهای بالا سمی و کشنده هستند. فلزات سنگین از طریق غذا، آب آشامیدنی و هوا ممکن است وارد بدن انسان شوند. در اثر افزایش آلودگی های محیطی فلزات سنگین بیشتری در درون بدن انباشته می شود. منشاء کادمیم باطری، سیگار و ... و منشاء سرب بنزین، رنگ و ... است. انباشته شدن کادمیم و سرب در بدن باعث بروز مشکلات پوستی می گردد. کادمیم از فعالیت آنزیم های اساسی چرخه کربس در درون سلولها جلوگیری نموده و به DNA آسیب می رساند. آلوپسی آری تا (نوعی از طاسی سر) و همچنین رش های شدید پوستی به مواجهه بیش از حد بدن در برابر کادمیم مرتبط دانسته شده است. سرب باعث تخلیه ذخایر مس در سلولها گردیده و با استرس های اکسایشی و پروکسی شدن لیپید در پوست مرتبط دانسته شده است.
پلی ساکاریدهای برون سلولی توانایی چشمگیری برای تشکیل پیوند شیمیایی با یون فلزات سنگین و نتیجتاً کاهش شدید فعالیت شیمیایی آنها دارند. این فرایند کیلیت شدن نام دارد.
کیلیت کردن
فلز به دام افتاده بعداً از طریق شستشو از روی پوست زدوده می شود. در حال حاضر تحقیقات گسترده ای برای استفاده از این بیوپلیمرهای سبز برای زدودن فلزات سنگین از داخل آبهای آلوده و فاضلاب ها نیز در حال انجام است. در این آزمایش، توانایی اگزوپی برای تشکیل کیلیت با کادمیم و سرب اندازه گیری شده است.

پروتکل: اگزوپی در غلظت 5% (غلظت اشباع) به مدت 3 ساعت در حال اختلاط ثابت ( rpm 200) در دمای 25 درجه سانتی گراد در حضور 0.3 μg/ml کادمیم یا سرب در حجم نهایی 30 میلی لیتر و pH 6 گرمخانه گذاری گردید. پس از گرمخانه گذاری، محلولهای تحت آزمون توسط فیلتر سانتری فوژی مدل Vivascience با مش 30 کیلودالتون جداسازی گردید. سپس غلظت کادمیم و سرب در فازهای روئین توسط اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای اندازه گیری گردید.
فلزات سنگین
اطلاعات جمع آوری شده از مطالعه جذب سطحی فلزات سنگین ، پتانسیل کیلیت شدن اگزوپی به کادمیم و سرب را صحه گذاری نمود. منحنی تغییرات میزان جذب فلز با افزایش غلظت فلز در هر دو مورد به خط افقی نزدیک شد که نشانگر پتانسیل جذب حداکثر اگزوپی برای هر یک از این کاتیونها در تطابق با مدل جذب لانگمویر است. برای کادمیم Qmax در حدود 154 mg/g (1.37 mmol/g) و برای سرب Qmax در حدود 250 mg/g (1.21 mmol/g) تخمین زده شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگزوپی توانایی برهمکنش فیزیکی با یون فلزات سنگین و نتایجتاً سم زدایی و محافظت از سطح پوست را دارد.

نتیجه: توانایی اگزوپی در جذب کاتیونهای دو ظرفیتی می تواند زدایش فلزات سنگین را از سطح پوست تسهیل نموده و آن را در برابر آلودگی های محیط مثل کادمیم و سرب محافظت نماید.


• اثر پلی ساکاریدها در زدایش فلزات سنگین

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- گرمخانه گذاری = Incubation گرمخانه گذاری، انکوباسیون
2- مواجهه = Exposure مواجهه، در معرض قرار گرفتن، در تماس قرار گرفتن

Exposure time = زمان تماس، زمان مواجهه

exposure to toxic chemicals = مواجهه با مواد شیمیایی

overexposure = مواجهه بیش از حد


تلفظ exposure to toxic chemicals ↓
3- فاضلاب = Waste Water
waste water, wastewater = فاضلاب
4- مشک = Musk
5- طاسی = Baldness
premature baldness = طاسی پیش هنگام
طاسی، بی مویی


تلفظ baldness ↓
6- سنگین = Heavy
heavy metals = فلزات سنگین

heavy makeup = آرایش غلیظ
سنگین
7- اختلاط = Stirring
agitation, stirring = هم زدن شدید همراه با ایجاد تلاطم
فراورده های آرایشی رنگی مثل رژلب، رژ گونه، کرم پودر، ریمیل و غیره که دارای ماده رنگی یا رنگدانه هستند
longer stirring = هم زدن به مدت طولانی تر 
همزدن، اختلاط

strong stirring = هم زدن شدید 
8- پروکسی = Peroxy
9- فلزات سنگین = Heavy Metals فلزات سنگین
10- انباشته = Built Up تجمع، انباشتن، انباشتگی
eruption of papules=بیرون زدن پاپول ها و جوش های پوستی
11- پلی ساکارید = Polysaccharide
pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان 

proteoglycans, compound consisting of a protein bonded to mucopolysaccharide groups, present especially in connective tissue. = پروتئوگلایکن، ترکیبات پروتئینی که به گروه های موکوپلی ساکاریدی پیوند یافته و در بافت پیوندی بدن وجود دارند 

sclerotium gums, polysaccharide gum produced by the bacterium Sclerotium rolfssii. = صمغ اسکلروت، صمغ پلی ساکاریدی که توسط باکتری اسکلروتیوم تولید می شود. 

exopolysaccharide = پلی ساکاریدهای برون سلولی

sulphated polysaccharides = پلی ساکاریدهای سولفاته
پلی ساکاریدها 


تلفظ polysaccharides ↓
12- پروتکل = Protocol
Protocol of Lipid Accumulation = روش انباشت لیپید
پروتکل
13- سم زدایی = Detoxification سم زدایی
14- مواجهه بیش از حد = Overexposure مواجهه بیش از حد
15- جذب سطحی = Absorption فرایند جذب شدن

Water Absorption Index = قابلیت جذب آب 

cutaneous absorption = جذب پوستی
16- پلی ساکاریدها = Polysaccharides
sulphated polysaccharides = پلی ساکاریدهای سولفاته
پلی ساکاریدها 


تلفظ polysaccharides ↓
17- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید