اثر پلی ساکاریدها در ممانعت از پروکسی شدن لیپیدها  

اثر پلی ساکاریدها در ممانعت از پروکسی شدن لیپیدها

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده: پلی ساکاریدهای برون سلولی قادر به ممانعت از پروکسی شدن لیپیدها در اثر پرتوهای فرابنفش هستند.
پرتوهای فرابنفش موجب تشکیل گونه های فعال اکسیژن در پوست می گردد که هیدروژن پروکسید یکی از آنها است. پروکسیدها موجب تخریب لیپید، پروتئین و DNA در پوست می شوند. پروکسی شدن لیپیدهای غشاء پوست باعث تغییر سیالیت و قدرت مخابره-ای آنها و نتیجتاً تغییرات التهابی ، پیری زودرس پوست و رشد نامتقارن سلولها می گردد. پاسخ غشاء های سلولی به استرس های اکسیدانی را می توان با روش فلوسایتومتری اندازه گیری نمود. در این تکنیک از 5-دو دکانوئیل آمینو فلورسین (C11-fluor)، یکی از مشتقات سبز رنگ لیپوفیل فلورسین، به عنوان پروب استفاده می شود. این ماده به علت ماهیت چربی دوستش به راحتی وارد غشاء سلول می گردد. اکسیداسیون این ماده توسط گونه های واکنش پذیر لیپوفیلی مثل رادیکالهای لیپید پروکسیل سیگنالهای فلورسنت را نابود می نماید. شدت کاهش سیگنالهای فلورسانی شاخصی پویا برای فرایندهای اکسیدانی در غشاء سلول می باشد.
پروکسی شدن لیپیدها


پروتکل: سلولهای کراتینوسیت انسان در یک محیط کشت ویژه ی عاری از سرم یک بار با ماده تحت آزمون (اگزوپی در غلظت 0.1%)، یک بار با آنتی اکسیدان سنتزی BHA درغلظت 50μM (به عنوان کنترل مثبت ) برای مدت 24 ساعت گرمخانه گذاری گردیدند. سپس ماده C11-fluor (پروب فلورسان لیپوفیلی ) وارد محیط کشت گردیده و پس از 45 دقیقه (زمان کافی برای ورود این ماده به غشاء سلولهای کراتینوسیت) با شستشو خارج گردید. اگزوپی و BHA مجدداً به محیط کشت اضافه شده، و سلولهای کراتینوسیت توسط پرتوهایUVB با شار 201 mJ/cm2 تحت چالش قرار گرفتند. پس از یک ساعت کشت مجدد، آبکشی و عمل آوری با آنزیم تریپسیناز انجام شد. خاصیت فلورسانی پروب با روش فلوسایتومتری برای تعداد مشخصی از سلول (1000 سلول) اندازه گیری شد. کاهش فلورسانی ، منعکس کننده اکسیدشدن پروب در اثر افزایش مقدار لیپیدهای پروکسیدشده در غشاء سلول می باشد.
فلزات سنگین
نتایج حاصل از آزمایش فلورسنس نشان دهنده محافظت غشاء سلولهای کراتینوسیت در برابر تشکیل رادیکال می باشد. مواجهه سلولها در برابر پرتوهای فرابنفش منجر به افزایش معنادار پروکسی شدن لیپید در سلولها می گردد. در همان شرایط، آنتی اکسیدان سنتزی BHA (کنترل مثبت ) پروکسی شدن لیپیدها را 76 درصد کاهش داد. همزمان، محافظت با اگزوپی میزان محافظت را 28 درصد افزایش داد. میزان محافظت متناسب با افزایش دوز افزایش می یابد.

نتیجه: اگزوپی به شکل معناداری از پروکسی شدن لیپیدهای غشاء سلولی پوست در اثر پرتوهای فرابنفش محافظت نموده و به این ترتیب از پیری پوست در اثر نور خورشید جلوگیری به عمل می آورد.


• اثر پلی ساکاریدها در ممانعت از پروکسی شدن لیپیدها

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- محیط کشت = Culture Medium محیط کشت
2- فلورسان = Fluorescence
immunofluorescence = ایمونوفلورسان

relative fluorescence = فلورسانس نسبی
فلورسانس

DNA staining and image analysis by fluorescence microscopy = رنگ آمیزی دی ان ای و آنالیز تصویر با میكروسكوپ فلورسنت
3- گرمخانه گذاری = Incubation گرمخانه گذاری، انکوباسیون
4- کنترل مثبت = Positive Control کنترل مثبت
5- آنتی اکسیدان = Anti-Oxidant
high anti-oxidants properties = ویژگی آنتی اکسیدانی قدرتمند
ملانین از طریق دندانه های ملانوسیت وارد کراتینوسیت می شود. آنتی اکسیدان
6- فرابنفش = Ultraviolet
ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 


تلفظ ultraviolet or uv radiation ↓
7- مواجهه = Exposure مواجهه، در معرض قرار گرفتن، در تماس قرار گرفتن

Exposure time = زمان تماس، زمان مواجهه

exposure to toxic chemicals = مواجهه با مواد شیمیایی

overexposure = مواجهه بیش از حد


تلفظ exposure to toxic chemicals ↓
8- پیری پوست = Skin Explants
human skin explants = اکسپلانت های پوست انسان
اکسپلانت های پوستی
9- سنتزی = Synthetic
synthetic detergents = دترجت های صناعی، شوینده های سنتزی
سنتزی، مصنوعی، صناعی

synthetic chemicals = مواد شیمیایی سنتزی

synthetic polymer = پلیمر سنتزی 
مثال: میزان سبوم در دو طرف پیشانی با سبومتر اندازه گیری شد.

تلفظ synthetic chemicals ↓
10- کراتینوسیت = Keratinocytes
corneocytes, terminally differentiated keratinocytes = کورنئوسیت ها، کورنئوسایت ها، کراتینوسیت های تمایز یافته از بخش انتهایی
کراتینوسیت ها، سلولهای سنگفرشی

human epidermal keratinocytes, HEK = کراتینوسیت های اپیدرم انسان
ماده ای که با پوشاندن بوی بد یا از بین بردن باکتری های ایجاد کننده بوی بد، بدن را خوشبو می کند

تلفظ keratinocytes ↓
11- سنگین = Heavy
heavy metals = فلزات سنگین

heavy makeup = آرایش غلیظ
سنگین
12- دوز = Dose
13- تریپسین = Trypsin تریپسین
14- پروکسی = Peroxy
15- فلزات سنگین = Heavy Metals فلزات سنگین
16- پروتکل = Protocol
Protocol of Lipid Accumulation = روش انباشت لیپید
پروتکل
17- پیری زودرس = Premature Aging
18- غشاء سلولی = Cell Membrane غشاء سلولی
19- گونه های فعال اکسیژن = Reactive Oxygen Species
reactive oxygen species, ROS, chemically reactive chemical species containing oxygen. Examples include peroxides, superoxide, hydroxyl radical, and singlet oxygen. = گونه های فعال اکسیژن به اختصار ROS مواد شیمیایی فعال که حاوی اکسیژن می باشند. مثل پروکسیدها، سوپراکسیدها، رادیکال هیدروکسیل و اکسیژن منفرد

reactive oxygen species, ROS = گونه های فعال اکسیژن


تلفظ reactive oxygen species ↓
20- پروکسید = Peroxide
reactive oxygen species, ROS, chemically reactive chemical species containing oxygen. Examples include peroxides, superoxide, hydroxyl radical, and singlet oxygen. = گونه های فعال اکسیژن به اختصار ROS مواد شیمیایی فعال که حاوی اکسیژن می باشند. مثل پروکسیدها، سوپراکسیدها، رادیکال هیدروکسیل و اکسیژن منفرد

hydrogene peroxide = پراکسید هیدروژن، اکسیژن پروکساید

SOD, superoxide dismutase = سوپراکساید دیسموتاز

hydrogen peroxide = آب اکسیژنه
پروکسید


تلفظ hydrogen peroxide ↓


تلفظ hydrogen peroxide2 ↓
21- استرس های اکسیدانی = Oxidant Stress استرس های اکسیدانی
22- فرابنفش = Ultraviolet
ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 


تلفظ ultraviolet or uv radiation ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید