کاندیدا آلبیکانز  

کاندیدا آلبیکانز

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده: ادرارسوز شدن ناحیه بین دو پای بچه در اثر فعالیت قارچی به نام کاندیدا آلبیکانز که دوستدار pH بالا است ایجاد می شود. همین قارچ می تواند در ناحیه واژن نیز ایجاد عفونت نماید.
کاندیدا آلبیکانز
کاندیدا آلبیکانز مخمر ایجاد کننده عفونت های دهان و آلت تناسلی (ناشی از اخلال در سیستم ایمنی بدن ) می باشد.
برای اندازه گیری اثربخشی درایلاین، اندازه گیری سمیت سلولی در برابر کاندیدا آلبیکانز با به کار گیری غلظت های مختلف درایلاین انجام شد.
کاندیدا آلبیکانز
Candida albicans
عفونت ناشی از قارچ کاندیدا آلبیکانس (Candida albicans) شایع ترین عفونت ثانویه ای است که در ادرار سوختگی ایجاد می شود. در یک پژوهش حدود ۴۱ درصد از عفونت های ثانویه در اثر این میکروارگانیسم گزارش گردیده است.
بی تردید عدم شستشو و آبکشی مرتب ناحیه پوشک و تمیز نبودن کهنه یا پوشک استفاده شده، مهم ترین عوامل در بروز و پیشرفت این عارضه می باشند. بسته بودن محل شرایط ویژه ای را برای ادرار سوختگی فراهم می سازد، به همین علت در فرهنگ هایی که بچه را کهنه یا پوشک نمی بندند و به ویژه بچه اجازه می یابد که برهنه بخوابد، این عارضه بروز نمی نماید.
در میان 29 عصاره گیاهی که اثرات ضد میکروبی شان بررسی شد، ویلوهرب در میان بهترین ضدمیکروب ها قرار گرفت ضمن اینکه عصاره ویلوهرب بر خلاف عصاره های دیگر، از رشد قارچ های کاندیدا آلبیکان و ساکرومایسیس سرویسیه نیز جلوگیری کرد. اثر قوی ضدباکتری عصاره ویلوهرب احتمالاً به خاطر وجود مقادیر بالای فلاونوئیدهای گیاه-شیمیایی موجود در آن می باشد.
اثر آنتی میکروبیالی مارین بیوپلیمر در برابر چند میکروارگانیسم شناختهشده علم آرایشی (قارچ کاندیدا آلبیکانز، باکتری پروپیونی اکنه، قارچ مالسیژا فورفور) در این مطالعه بررسی شده است.

• Candida Albicans
• کاندیدا آلبیکانز

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- میکروارگانیسم = Microorganism
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 
میکروارگانیسم
2- قارچ = Fungus
pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان 

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 

fungus infections = عفونت قارچی 


تلفظ fungus infections ↓


تلفظ fungus ↓
3- عفونت = Infection
fungus infections = عفونت قارچی 

skin infections = عفونت پوستی 

Eye infection = عفونت چشمی 
عفونت


تلفظ fungus infections ↓
4- ایمن = Safe
5- سیستم ایمنی = Immune System
immune system disorders = نقص و نارسایی در سیستم ایمنی بدن که منجر به بیماری هایی مثل دیابت نوع 1، روماتیسم مفصلی و لوپوس می شود

immune system activation = فعالیت سیستم ایمنی بدن

imbalance of immune system = عدم تعادل سیستم ایمنی
سیستم ایمنی


تلفظ immune system disorders ↓
6- مخمر = Yeast
pityrosporum ovale, Malassezia ovale, lipophilic yeast belonging to the normal human cutaneous flora = پیتروسپوروم اوال یا مالاسزیا اوال، مخمر چربی دوست که یکی از فلورای نرمال پوست بدن می باشد. آكنه استروئیدی در مواردی می تواند ناشی از فولیكولیت پیتروسپورمی (مالاسزیایی) باشد.

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 

saccharomyces cerevisiae, saccharomycescerevisiae, baker’s yeast = مخمر نان، ساکرومایسیس سرویسیه، ساکارومایسس سرویزیه

lipid-dependent yeasts = مخمرهای وابسته به لیپید

Malassezia yeast = مخمر مالاسزیا

yeast cells = سلول های مخمر

moulds and yeasts = کپک و مخمر

Baker's yeast = مخمر نان 
مخمر


تلفظ yeast ↓
7- ادرار = Urine ادرار
8- قارچ ها = Fungi
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 
9- سمیت = Toxicity
safe ecotoxicity = اکو توکسیسیتی ایمن، ایمن برای محیط زیست، بی ضرر برای محیط زیست 

acute oral toxicity = مسمومیت دهانی حاد 

cytotoxicity = سمیت سلولی 

ecotoxicity = سمیت محیطی 

phototoxicity = سمیت نوری 

toxicity tests = آزمون سمیت

aquatic toxicity = سمیت آبی 
سمیت


تلفظ toxicity ↓
10- سرو = Cypress
Cypress, Vupressus sempervirens = سرو
11- ضد میکروب = Anti Microbial ضدمیکروبی
12- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید