به تمایل یک ماده برای تبخیر، فراریت گفته می شود. میزان فراریت یک ماده به فشار بخار آن ماده بستگی دارد. در یک دمای مشخص، ماده ای که فشار بخار بیشتری دارد از ماده ای که فشار بخار کمتری دارد سریع تر تبخیر می شود.
ch1401
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید