تعریف بیوتکنولوژی  

تعریف بیوتکنولوژی

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده: تعریف بیوتکنولوژی: استفاده از ارگانیسم زنده و محصولات آن برای حل مسائل بنیادی زندگی
تعریف قدیمی بیوتکنولوژی چنین است:
استفاده از ارگانیسم زنده و محصولات آن برای حل مسائل بنیادین زندگی مثل غذا، سرپناه، بهداشت و سلامت، امنیت و خوشبختی.
food
ساخت آبجو و پنیر دو مثال از کاربردهای بیوتکنولوژی هستند که قدمت چهار هزار ساله دارند. برای ساخت این دو محصول، از باکتریها و آنزیم ها استفاده می کنند تا با استفاده از دانه گیاهان، آبجو و با استفاده از شیر، پنیر بسازند.

تعریف مدرن بیوتکنولوژی چنین است:
تکنولوژی ساخت محصولات با استفاده از میکروارگانیسم هایی که ژن آنها با تکنولوژی DNA نوترکیب اصلاح شده است.
modern
برای اینکه این تعریف را بهتر بفهمیم، رویدادهای تاریخی رخ داده در زمینه میکروبیولوژی را باید مطالعه کنیم. زیرا بیوتکنولوژی فرزند تکامل یافته و رشید میکروبیولوژی است.

biotechnology og
بیوتکنولوژی چیست؟ تعریف بیوتکنولوژی


• تعریف بیوتکنولوژی

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- نوت = Note

تلفظ top notes, middle noses and base notes ↓
2- میکروارگانیسم = Microorganism
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 
میکروارگانیسم
3- مدرن = Modern مدرن
4- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید