تاریخچه بیوتکنولوژی  

تاریخچه بیوتکنولوژی

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده: سالها طول کشید تا دانشمندان مبانی صنعت تخمیر و ارتباط این فرآیند با ساخت آبجو و پنیر را کشف کنند. 
تاریخچه بیوتکنولوژی
میکروبیولوژی با مطالعه بیماری های انسان ها و حیوانات شروع شد. واکسن آبله مرغان در سال ۱۸۰۰ دنیا را شگفت زده کرد. سازنده این واکسن، نمی دانست که ویروس آبله گاوی فرم ضعیف شده آبله مرغان انسان است. همچنین پاستور و همکارانش هفتاد سال طول کشید تا مبانی علمی فساد غذا و مفاهیم استریلیزاسیون را بتوانند به صورت علمی بیان کنند. هرچند که می دانستند با جوشاندن و قرار دادن اشیا در دمای بالا میکروب ها از بین می روند. به همین ترتیب سالها طول کشید تا دانشمندان مبانی صنعت تخمیر و ارتباط این فرآیند با ساخت آبجو و پنیر را کشف کنند.
biotechnology history
استفاده از آنتی بادی ها در جنگ جهانی دوم مرگ و میر در میدانهای جنگ را کاهش داد و صنعت تخمیر را به عنوان یک صنعت بسیار با پتانسیل معرفی نمود. وقتی مبانی تنظیم ژن فهمیده شد، راه خود را برای فهم چگونگی خاموش کردن ژن ها با استفاده از داروها و مهندسی ژنتیک باز نمود و واژه هایی مثل uprequlate به معنای فرآیند تغییر دادن المان های کنترل ژنتیکی برای افزایش تولید و downregulate به معنای ایجاى تغییر برای کاهش تولید معرفی شدند. البته، استراتژی های بیولوژی مولکولی بدون عمل کلون کردن به بالندگی کنونی نمی رسید.

biotechnology history
رشد بیوتکنولوژی در سال های اخیر. تاریخچه بیوتکنولوژی


• تاریخچه بیوتکنولوژی

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- سازنده = Manufacturer سازنده
2- تخمیر = Fermentation تخمیر، فرمانتاسیون
3- غان = Birch
Birch, Betula pendula roth = غان، سندر، توس، قان
4- کلون = Colognes کلن 


تلفظ colognes ↓
5- مهندس = Engineer مهندس 


تلفظ engineer ↓
6- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید