افرای قندی- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی  

افرای قندی- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسیچکیده: عصاره افرای قندی حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع گلیکولیک اسید
Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract

افرای قندی- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره افرای قندی حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع گلیکولیک اسید
Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract

مشاهده مطلب


• افرای قندی

ch1401
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید