گلیسریل لینولئات  

گلیسریل لینولئاتچکیده: امولینت مشتق از گلیسرین و لینولئیک اسید
glyceryl linoleate


• گلیسریل لینولئات
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید