گلیسریل لینولئات  

گلیسریل لینولئاتچکیده: امولینت مشتق از گلیسرین و لینولئیک اسید
glyceryl linoleate


• گلیسریل لینولئات

مطلب قبلی: هسپریدین متیل چالکون

مطلب بعدی: گلوکونات مس


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید