تبادل یونی = ion exchanging  

تبادل یونی = ion exchanging

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه تبادل یونی، Ion Exchanging می باشد.

تبادل یونی چیست؟


تبادل یونی = Ion Exchanging


واژه «تبادل یونی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «تبادل یونی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید