اصطلاحات بیولوژی آرایشی بهداشتی  

اصطلاحات بیولوژی آرایشی بهداشتی

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
لطفا از تماس تلفنی با این شماره خودداری فرمایید. این شماره فقط جهت پیام متنی با واتسپ می باشد.
چکیده: اگر بیولوژیست هستید یا به مباحث بیولوژی آرایشی بهداشتی علاقه دارید این دیکشنری را نصب کنید.
• فعال سازی لیپولیز (activate lipolysis) 
activate lipolysis
• تحریک کنندۀ متابولسیم بافت همبند  (activate connective tissue metabolism) 
activate connective tissue metabolism
• فعال سازی سنتز کلاژن (activation of collagen synthesis) 
activation of collagen synthesis
• توالی فعال (active sequence) 
active sequence
• کافئین فعال (active caffeine) 
• آدنیلات سیکلاز  (adenylate cyclase)  : آنزیم افزایش دهندۀ سیکلیک آدنوزین مونو فسفات cAMP در فرآیند لیپولیز

• غشاء سلول های آدیپوسیت (adipocyte membrane) 
• آدیپوسایت، آدیپوز (adipocyte, adipose)  : سلول های چربی زیر پوست

• عوامل آسیب رسان (aggregation) 
• خاصیت آلرژی زایی (allergenic ) 
• مواد آلرژی زا، آلرژن ها (allergens) 
• واکنش های آلرژیک (allergic reaction) 
• نسبت موهای آناژن به تلوژن (anagen hair/telogen hair ratio) 
• اثر آنتی سلولیتی  (anti-cellulite) 
• رفع وز موها (anti-frizz) 
• نیروی شانه خوری میانگین  (average combing force) 
• احساس بهتر (better feel) 
• عضلۀ دو سر بازو  (biceps) 
• زیست فعال  (bioactive) 
• تمایل به جذب روی تارهای مو  (bioaffinity with hair fiber) 
• بخشی از دارو که جذب سیستم گردش خون می شود (bioavailabe) 
•  زیست سازگار  (biocompatible) 
• زیست تخریب پذیر (biodegradable) 
• مادۀ مؤثرۀ بیولوژیکی  (biological active) 
• تودۀ زیستی  (biomass) 
• ویژگی های بیومکانیکی  (biomechanical properties) 
• بیوسنتز (biosynthesize) 
• روش بردفورد  (bradford method) 
• اثر شبه کافئینی  (caffeine-like efficacy) 
• مکمل کلسیم  (calcium supplement) 
• شکنندگی مویرگ ها (capillary fragility) 
• تمایز سلولی  (cell differentiation) 
• افزایش رشد سلولی  (cell growth promotion) 
• احیای سلولی  (cell regeneration) 
• نوسازی سلولی  (cell renewal) 
• تحریک سلولی  (cell stimulation) 
• ماتریس سلولی  (cellular matrix) 
• غشاء سلولی  (cellular membrane) 
• سلولیت (cellulite) 
• سمیت سلولی  (citotoxicity) 
• نتایج اثبات شدۀ بالینی  (clinically proven results) 
• تحریک کلاژن  (collagen stimulation) 
• جبران اتلاف لیپیدها (compensate for the lipid loss) 
• رشد رقابتی  (competitive growth) 
• مهارکنندۀ رقابتی  (competitive inhibitor) 
• محافظت رقابتی  (competitive protection) 
• اثر تکمیلی  (complementary action) 
• محافظت کامل  (complete protection) 
• جزء (component) 
• میکروسکوپ هم کانون  (confocal microscope) 
• بافت ملتهمه، بافتی که اندام های بدن را به یکدیگر متصل می کند  (conjunctive tissue) 
• انقباض فیبریل های کلاژن (contraction of collagen fibrils) 
• کرنئومتری (corneometry) 
• پوشش شاخی شده (cornified envelope) 
• کورتکس  (cortex) 
• عبور از سد پوستی  (cross the cutaneous barrier) 
• کشت  (culture) 
• زخم پوستی  (cutaneous lesions) 
• میکروریلیف پوستی  (cutaneous microrelief) 
• تخریب پوست در اثر نور  (cutaneous photodamage) 
• شل شدن پوست  (cutaneous slackening) 
• قوام پوست  (cutaneous tone) 
• پولک های کوتیکول  (cuticle scales) 
• آنزیم سیکلاز آدنیلات  (cyclase adenylate enzyme) 
• سایتوکین  (cytokine ) 
• سایتومتری  (cytometery) 
• سمیت سلولی  (cytotoxicity) 
• تخریب فیبرهای درم  (degradation of dermis fibers) 
• فصل مشترک درم و اپیدرم  (DEJ) 
• تعادل ظریف  (delicate balance) 
• لیپیدزدایی (delipidate) 
• رسانش (delivery) 
• تخریب درم (dermis degradation) 
• تراکم درم  (dermis density) 
• فصل مشترک درم و اپیدرم  (dermo-epidermal junction, DEJ) 
• شاخص های پوسته ریزی (desquamation markers) 
• ناحیۀ پوشک  (diaper zone) 
• شاخص های تمایز (differentiation markers ) 
• اتساع (dilation) 
• تضعیف  (diminution) 
• جهت رشد  (direction of growth) 
• اثر بر تخلیه  (draining effect) 
• پژواک سنجی (Echography) 
• مطالعه پژواک سنجی (echography study) 
• ماتریس برون سلولی  (ECM, extra-cellular matrix) 
• سازگار با محیط زیست  (eco-friendly) 
• الافین  (elafin) 
• مهارکنندۀ الاستاز  (elastase inhibitor) 
• کشسانی  (elastic) 
• رشته های الاستیک  (elastic fibers) 
• روش الایزا  (Elixir) 
• به دام انداختن مواد مؤثر  (entrap active ingredients) 
• سنتز آنزیمی  (enzymatic synthesis) 
• سطح اپیدرمال (epidermal surface) 
• ایپدرم، روپوست (epidermis) 
• اپی فلورسنت  (epifluorescent ) 
• میکروسکوپ اپی فلورسنت (epifluorescent microscope) 
• قطر معادل  (equivalent diameter) 
• بیولیپیدهای ضروری  (essential biolipids) 
• ترکیبات ضروری  (essential constituents) 
• یوملانین  (eumelanin) 
• سبوم اضافی  (excess sebum) 
• پوسته پوسته شدن بیش از حد طبیعی پوست سر (Excessive scalp scaling) 
• از بین بردن پف زیر چشم  (eye bag removal) 
• توده های خوشه مانند چربی (fat clusters) 
• از بین بردن چربی (fat elimination) 
• صاف کردن و تصفیۀ چربی (fat infiltration) 
• فیبریلین  (fermentation) 
• تخمیر (fibrillin) 
• فیبرونکتین  (fibronectin) 
• پروتئین رشته ای  (fibrous protein) 
• فیلاگرین  (filaggrin) 
• قابلیت انعطاف  (flavonoids) 
• نشت مایعات به داخل بافت  (fluid leakage into tissue) 
• فلورسانس (fluorescence) 
• مکمل غذایی  (food supplement) 
• فرسکلین  (forskohlin) 
• کراتینوسیت های تازۀ انسان  (freshly isolated human keratinocyte) 
• فیوکوز  (fucose) 
• موجودات اصلاح شده با روش های ژنتیکی  (genetically modified organisms, GMO) 
• اثر کلی بر متابولیسم آدیپوسایت  (global action on adipocyte metabolism) 
• مصرف گلوکز  (glucose consumption) 
• گیرنده های گلوکز  (glucose receptors) 
• گرم منفی (gram negative, gram -) 
• گرم مثبت  (gram positive, gram +) 
• دانه ای (granular) 
• فاکتور رشد  (growth factor) 
• چرخه رشد مو، سیکل رویش مو (Hair growth cycle) 
• فاکتور رشد هپاتوسیت  (hepatocyte growth factor ) 
• وراثت  (heredity) 
• هیستیدین (histidine)  :  نوعی آمینواسید که از پروتئین های ماهی به دست می آید

• تکنیک های شیمی بافت (histochemical techniques) 
• ارزیابی های بافت شناسی (histological evaluation) 
• تکنیک های رنگ آمیزی بافت  (histological staining techniques) 
• شبکۀ افقی (horizontal plexus) 
• هورمسیس (hormesis ) 
• تغییرات هورمونی (hormonal changes) 
• لیپاز حساس به هورمون (hormone sensitive lipase, HSL) 
• تغییرات هورمونی (hormones variation) 
• کراتینوسیت های اپیدرم انسان (human epidermal keratinocytes, HEK) 
• کلاژناز فیبروبلاست انسان (human fibroblastic collagenase) 
• اکسپلانت های پوست انسان (human skin explants) 
• مواد آرایشی مشابه تزریق هیالورونیک اسید (hyaluronic acid injection-like) 
• هایپر کراتوسیس (hyperkeratosis) 
• نفوذپذیری بیش از حد (hyperpermeability) 
• هایپرپیگمنتاسیون (hyperpigmentation) 
• لایۀ زیر پوست (hypodermis) 
• هایپوکسی،شرایط کمبود اکسیژن (hypoxia ) 
• آنالیز تصویر (image analysis) 
• آزمون ارزیابی خاصیت ایمنی (immuno-assay) 
• ایمونوفلورسان (immunofluorescence) 
• ایمونوژنی (immunogenic) 
• درون تنی (in vivo) 
• ناسازگاری (incompatibility ) 
• سطح سازگاری (incorporation level ) 
• گرمخانه گذاری، انکوباسیون (incubation) 
• اثر القایی (induction effect) 
• پاسخهای التهابی (inflammatory response) 
• پیری در اثر پرتوهای فروسرخ (infra-aging) 
• توان ممانعت (inhibitory potential) 
• دستگاهی، دستگاه وری (instrumental) 
• دست نخورده (intact) 
• اینترلوکین هشت (interleukin-8) 
• برون تنی (in-vitro) 
• ایزوله کردن، جداسازی (isolate) 
• نوعی آنزیم پروتئاز (kallikrein) 
• تمایز کراتینوسیت (keratinocyte differentiation) 
• نشانه گذاری  (labelling ) 
• لامینین (laminin) 
• سرعت سنج لیزر دوپلر (laser doppler velocimeter ) 
• غشاء لیپیدی (lipid membrane) 
• متابولیسم لیپید (lipid metabolism) 
• پروکسی شدن لیپید (lipid peroxidation) 
• ماتریس لیپیدی (lipidic matrix) 
• لیپوفیلینگ (lipofilling) 
• لیپیدسازی (lipogenesis) 
• لیپوهورمسیس (Lipohormesis) 
• لیپولیز، تجزیۀ لیپید (lipolysis) 
• مادۀ تجزیه کنندۀ لیپید (lipolytic ingredient) 
• شرکت بیوتکنولوژی لومینکس (luminex) 
• تخلیۀ لنفی (lymphatic drainage) 
• لایسین (lysine) 
• کافت سلول ها (lysis of cells) 
• آنزیم های لیزوزین (lysozyme enzyme) 
• استرس های مکانیکی (mechanical stress) 
• هورمون تحریک ملانین (melanin stimulating hormone, α-MHS) 
• ملانوتروپین (melanotropin) 
• رسپتور هورمون تحریک کنندۀ ملانین (melanotropin-1 receptor) 
• متابولیسم، سوخت و ساز سلولی (metabolism) 
• میکروریلیف (microrelief) 
• دز حداقل اریتمال (minimal erythemal dose) 
• ماتریس متالوپروتئیناز (MMP) 
• آنالیز مورفولوژیکی (morphological analysis) 
• جهش زایی (mutagenicity) 
• مواد واسطۀ عصبی (neuromediator) 
• غیرتخمیری (non fermentative) 
• آستانۀ نرمال (normal threshold ) 
• فائوملانین (pheomelanin) 
• مایع پلاسما (plasma fluid) 
• کنترل مثبت (positive control) 
• مرجع مثبت (positive reference ) 
• آنتی اکسیدانی قوی (potent antioxidancy) 
• پری بایوتیک (prebiotic) 
• پیش ساز (precursor) 
• پپتیدهای عاری از نگهدارنده (preservative free peptide) 
• پروفیلومتری (profilometry) 
• پروژرین (progerin) 
• سنتز پروژرین (progerin synthesis) 
• سایتوکین های پیش برندۀ التهاب (pro-inflammatory cytokines) 
• پرولین (proline) 
• پروستاگلاندین (prostaglandin) 
• فعالیت پروتئولیتیک، اثر پروتئین کافتی (proteolytic activity) 
• پروتکل (protocol) 
• سدوموناس آئروژینوزا (pseudomonas aeruginosa) 
• مطالعۀ کمی (quantitative study) 
• خواص رادیکال کافتی (radical scavenger properties) 
• غلظت گلبول های قرمز (red blood cell concentration) 
• اثر احیاءکنندگی (regeneration effect) 
• بازیابی ماتریس لیپیدی (restores the lipid matrix) 
• فیبرهای رتیکولار (reticular fibers) 
• رتین آ (retinA) 
• شبه رتینول (retinoid-like ) 
• غدد سبابه (sebaceous glands) 
• تولید سبوم (sebum production) 
• شاخص های پیری پوست (senescence marker) 
• عصب حسی (sensory neurons) 
• سرین پروتئاز (serine protease) 
• پپتیدهای سیگنالی (signal peptide) 
• رپلیکای سیلیکون کائوچو (silicon rubber replica) 
• سیرتوئین (Sirtuin) 
• پژواک سنجی پوست (skin echography) 
• اثرات بیولوژیکی خاص (specific biological activities) 
• سرعت رشد (speed of growth) 
• مویرگهای عنکبوتی (spider veins) 
• استفاده در دو طرف پوست صورت (split face application) 
• تحریک لیپولیز (stimulate lipolysis) 
• آزمون سوزش (stinging test) 
• مطالعۀ رشد رقابتی (study of competitive growth) 
• چربی زیرپوستی (subcutaneous fat ) 
• تزریق زیرپوستی (subcutaneous injection) 
• سوبلیم (sublime) 
• لایۀ زیرین (subnatant) 
• زیرواحد (subunit) 
• آنتی ژن های سطحی (surface antigens) 
• مولکول های ناجی (survival molecules) 
• تست چالش سوسپانسیون (suspension challenge test) 
• تست رنگ سواچ (swatch dyeing test) 
• همزی گری، همزیستی (symbiosis) 
• سیندکان (syndecan) 
• اثر هم افزایی (synergic effect) 
• هم افزایی (synergy) 
• گشادشدن مویرگ ها (telangiectasia)  : افزایش بیش از حد قطر مویرگ های زیر سطح پوست

• دوز تست شده (tested dose) 
• تستوسترون (testosterone) 
• تبخیر نامحسوس رطوبت از سطح پوست (TEWL) 
• نوسازی بافت (tissue renewal) 
• ترمیم بافت (tissue repair) 
• مطالعۀ قدرت تحمل (tolerance study) 
• قابلیت کشش (tonicity) 
• توتال پروتئین (total proteins) 
• توتارا (totara) 
• سمی (toxic) 
• آزمون سمیت (toxicity tests) 
• ارزیابی سمیت (toxicological evaluation ) 
• انقباض، کشش (traction) 
• تروپوالاستین (tropoelastin) 
• تریپسین (trypsin) 
• تصویربرداری فراصوت (ultrasound imaging) 
• فاکتور رشد درون پوش آوندی (vascular epithelial growth factor, VEGF) 
• اتساع مویرگ ها (vasodilatation) 
• کافئین گیاهی (vegetable caffeine) 
• گلیسرین گیاهی (vegetable glycerin) 
• کراتین گیاهی (vegetable keratin) 
• شیر گیاهی (vegetable milk) 
• منابع گیاهی (vegetable source) 
• حامل (vehicle) 
• ویمینالول (viminalol) 
• آزمون وسترن بلات (western blot) 
• وحشی، خودرو (wild) 
• صمغ زانتان (xanthan gum) 
• مخمر (yeast) 
• سلول های مخمر (yeast cells) 
• بتاگلوکو پیرانوز (β-glucopyranose) 

cosmetic microbiology og
میکروبیولوژی آرایشی بهداشتی


• بیولوژی آرایشی بهداشتی

5DVD2
برای دریافت سرفصل ها و اطلاعات بیشتر، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 ارسال فرمایید.
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید